UPC TV prémiové balíky – JNL

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Prémiové balíky

Mesačná cena za poskytovanie služby

Adult

7,90 €

Maďarský EXTRA

3,50 €

Doba zvýhodnenia: Počas celej doby využívania Služby podľa podmienok tejto kampane

Doba viazanosti: -

Ďalšie podmienky: Podmienkou využívania pridružených služieb uvedených v tejto kampani je využívanie služby internetovej retransmisie UPC TV.

Spôsob platby, obdobie a splatnosť ceny sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, Tarifou UPC TV a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane predstavujú mesačné poplatky za využívanie služieb podľa týchto podmienok kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.

Internet OPTIK na 3 mesiace zadarmo - JNZ

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Výhody kampane:

Objednávaná služba

Cena mesačne počas prvých 3 mesiacov poskytovania služby

Cena mesačne od 4. mesiaca poskytovania služby

Internet OPTIK 100

0,00 €

Podľa kampane

 LEW

Internet OPTIK 200

0,00 €

Internet OPTIK 300

0,00 €

Nájomné za Wifi modem Halny

0,00 €

Podľa kampane JT5

Doba zvýhodnenia: Prvé 3 mesiace od aktivácie zvýhodnenia podľa podmienok tejto kampane

Doba vernosti: Riadi sa dobou vernosti základných služieb v 24 mesačnom portfóliu podľa kampane LEW

Ďalšie podmienky:

* v Levoči platí podľa technickej dostupnosti siete v uliciach: Fraňa Kráľa, Gašpara Haina, Michala Hlaváčka, Milana Rastislava Štefánika, Okružná, Pod vinicou, Prešovská, Pri strelnici, Štúrova, Za sédriou, Železničný riadok, Námestie Štefana Kluberta

V Sabinove platí pre ulice: Hviezdoslavova, Mieru, Novomeského, Prešovská, Štúrova, Fraňa Kráľa, Gen. Svobodu, J. Cirbusovej, Jakubovanská, Janka Jesenského, Moyzesova, Nezábudova, Puškinova, S. Fábryho, Sládkovičova, SNP, Záhradná.

Predpokladom využitia tejto kampane je podpis Zmluvy, ktorej predmetom je výlučne kampaň Internet OPTIK (LEW) v 24 mesačnej viazanosti.

Užívateľ môže počas doby vernosti požiadať o zmenu rozsahu poskytovania Služby, resp. o prechod na inú Službu len v prípade, ak spĺňa podmienky poskytnutia inej kampane, ktorú využije.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, vrátane Podmienok, Tarifou Internet OPTIK a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb

Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.

HBO na 3 mesiace zadarmo - JZN

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba

Cena mesačne počas prvých troch mesiacov poskytovania služby

Cena mesačne od 4.mesiaca poskytovania služby

HBO k Internetovej retransmisii

0,00 €

Podľa tarify UPC TV

Doba zvýhodnenia Prvé 3 mesiace poskytovania služby podľa podmienok tejto kampane

Doba viazanosti: -

Ďalšie podmienky:

Podmienkou využívania služby HBO v tejto kampani je:

Počas prvých troch mesiacov bezplatného poskytovania služby je Užívateľ oprávnený službu vypovedať bez výpovednej doby (t. j. poskytovanie služby bude ukončené dňom doručenia výpovede Užívateľa). Užívateľ bude pred uplynutím obdobia bezplatného poskytovania služby informovaný Poskytovateľom o blížiacej sa dobe exspirácie zvýhodnenia.

V prípade, ak Užívateľ poskytovanie služby počas prvých troch mesiacov bezplatného poskytovania nevypovie vyššie uvedeným spôsobom, Poskytovateľ bude automaticky pokračovať v poskytovaní služby podľa týchto podmienok kampane.

Po uplynutí troch mesiacov bezplatného poskytovania služby je Užívateľ oprávnený službu vypovedať s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. Poskytovanie služby bude ukončené k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, v rámci ktorého plynie výpovedná doba

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, vrátane všetkých jej súčastí, t.j. najmä Všeobecných obchodných podmienok na poskytovanie verejne dostupných služieb, Osobitných podmienok, Tarifou INTERNET, Tarifou UPC TV a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane predstavujú mesačné poplatky za využívanie služieb podľa týchto podmienok kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.

HBO MAX k internetu na 3 mesiace zadarmo - JZO

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba

Cena mesačne počas prvých 3 mesiacov poskytovania služby

Cena mesačne od 4.mesiaca poskytovania služby

HBO MAX k Internetu

0,00 €

Podľa kampane JSY

Doba zvýhodnenia Prvé 3 mesiace poskytovania služby podľa podmienok tejto kampane

Doba viazanosti: -

Ďalšie podmienky:

Podmienkou pre využívanie služby HBO MAX podľa podmienok tejto kampane je súčasné využívanie služby prístupu do siete Internet samostatne, a to v 24 mesačnom portfóliu viazanosti.

Počas prvých troch mesiacov bezplatného poskytovania služby je Užívateľ oprávnený službu vypovedať bez výpovednej doby (t. j. poskytovanie služby bude ukončené dňom doručenia výpovede Užívateľa). Užívateľ bude pred uplynutím obdobia bezplatného poskytovania služby informovaný Poskytovateľom o blížiacej sa dobe exspirácie zvýhodnenia.

V prípade, ak Užívateľ poskytovanie služby počas prvých troch mesiacov bezplatného poskytovania nevypovie vyššie uvedeným spôsobom, Poskytovateľ bude automaticky pokračovať v poskytovaní služby podľa týchto podmienok kampane.

Po uplynutí troch mesiacov bezplatného poskytovania služby je Užívateľ oprávnený službu vypovedať s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. Poskytovanie služby bude ukončené k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, v rámci ktorého plynie výpovedná doba.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, vrátane všetkých jej súčastí, t.j. najmä Všeobecných obchodných podmienok na poskytovanie verejne dostupných služieb, Osobitných podmienok, Tarifou UPC Internet a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb. 

Ceny v týchto podmienkach kampane predstavujú mesačné poplatky za využívanie služieb podľa týchto podmienok kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.