Darček HBO na 2 mesiace zadarmo - JSU

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Výhody kampane:      

Služba

Cena mesačne prvé 2 mesiace

Cena mesačne od 3.mesiaca

HBO

0,00 €

Podľa kampane JTX

HBO

0,00 €

Podľa tarify

Doba zvýhodnenia Prvé 2 mesiace využívania kampane

Doba vernosti: -

Ďalšie podmienky:

Podmienkou pre využitie kampane s benefitom na 2 mesiace bezplatne je, že v priebehu posledných 12 mesiacov nevyužíval službu HBO resp. Superfilm samostatne ani ako súčasť základnej služby.

Kampaň je možné využiť iba v 24 mesačnom portfóliu. Pri dopredaji služieb, je podmienka navýšenia o 1,90 €. Kampaň môžu využiť aj existujúci zákazníci, ktorí si iba dokupujú HBO balík bez zmeny základných služieb.

V prípade, že Užívateľ službu HBO, poskytovanú podľa podmienok tejto kampane sám aktívne nevypovie v lehote 2 mesiacov od začiatku jej poskytovania, službu mu budeme poskytovať aj po uplynutí zľavneného obdobia za cenu uvedenú v časti „výhody kampane“ bez viazanosti.

Prvé 2 mesiace môže Užívateľ službu vypovedať bez výpovednej doby, a služba bude ukončená dňom doručenia výpovede. V prípade, že tak urobí po skončení 2. mesiaca využívania služby, mesačná výpovedná doba 30 dní (1 mesiac) začne plynúť nasledujúcim dňom po doručení výpovede.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejných služieb, vrátane všetkých jej súčastí, t.j. najmä Všeobecných obchodných podmienok na poskytovanie verejne dostupných služieb, Osobitných podmienok, Tarifou DTV a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane predstavujú mesačné poplatky za využívanie služieb podľa týchto podmienok kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.

Kampaň - DTV prémiové balíky - JTX

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Výhody kampane:

Prémiový balík

Mesačná cena

HBO*

6,99 €

Cinemax

4,99 €

SuperFilm*

9,99 €

Maďarský Extra

3,50 €

* Vrátane HBO MAX

Doba zvýhodnenia: Počas celej doby poskytovania služby podľa podmienok tejto kampane

Doba vernosti: -

Ďalšie podmienky:

V prípade, že zákazník požiada o zrušenie prémiového balíku, ktorý je predmetom tejto kampane,  plynie mesačná výpovedná lehota  a to prvým dňom nasledujúceho mesiaca od  kedy zákazník vyjadril svoju žiadosť o ukončenie poskytovania služby.

Fakturácia:

Ostatné Ceny budú fakturované/účtované podľa Tarify DTV a Tarify jednorazových služieb a iných platieb. Spôsob platby, Obdobie a splatnosť Ceny sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, Tarifou DTV a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.

HBO MAX k Internetu na 2 mesiace zadarmo - JSV

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba

Cena prvé 2 mesiace

Mesačná cena od 3. mesiaca

HBO MAX

0,00 €

Podľa kampane JSY

Doba zvýhodnenia: Počas celej doby poskytovania služby podľa podmienok tejto kampane

Doba viazanosti:  -

Ďalšie podmienky:

Podmienkou pre využívanie služby HBO MAX podľa podmienok tejto kampane je súčasné využívanie služby prístupu do siete Internet samostatne alebo v kombinácií  so službou digitálnej retransmisie alebo internetovej retransmisie UPC TV.

Existujúci zákazník si môže HBO MAX na prvé 2 mesiace zdarma objednať v prípade, ak v priebehu posledných 12 mesiacov nevyužíval službu HBO MAX resp. Superfilm samostatne a ani ako súčasť základnej služby.

Spôsob platby, obdobie a splatnosť ceny sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, Tarifou UPC Internet a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane predstavujú mesačné poplatky za využívanie služieb podľa týchto podmienok kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.

Súťaž s HBO - JSZ

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Výhody kampane:

Služba

Mesačná cena na  12 mesiacov

Mesačná cena od 13. mesiaca

Prémiový balík HBO

0,00 €

Podľa kampane JTX

Aplikácia HBO MAX

0,00 €

Podľa kampane JSY

Ďalšie podmienky:

Na túto kampaň sa nevzťahuje viazanosť

Zvýhodnená cena bude platiť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po vyžrebovaní zákazníka, ktorý sa zapojil do súťaže v období od 01.07.2022 – 04.09.2022 a objednal si služby HBO alebo HBO MAX.

Po uplynutí zvýhodneného obdobia 12 mesiacov bude služba HBO, resp. HBO Max účtovaná v zmysle platnej kampane. Ak Užívateľ nemá záujem na jej ďalšom využívaní a upovedomí o tejto skutočnosti Poskytovateľa, tento službu následne deaktivuje.

Podrobné podmienky súťaže sú predmetom Štatútu „Súťaž o 10 x ročné predplatné HBO“.

Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.