Zľava na Internet 600 na 24 mesiacov - JSX

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba

Výška zľavy na 24 mesiacov

Cena mesačne od 25. mesiaca

INTERNET 600

- 3,00 €

Podľa kampane LCS

Doba zvýhodnenia: 24 mesiacov od začiatku poskytovania služby

Doba vernosti: Riadi sa dobou vernosti základnej služby podľa kampane LCS

Ďalšie podmienky:

Službu INTERNET 600 je možné poskytovať len s využitím prenajatého resp. zakúpeného modemu Mercury (Compal) od Poskytovateľa podľa platnej Tarify resp. podmienok aktuálne platnej kampane.

Ostatné ceny budú fakturované/účtované podľa Tarify Internet a Tarify jednorazových služieb a iných platieb. Spôsob platby, Obdobie a splatnosť Ceny sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb Tarifou Internet a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.

Zľava na DTV k Internetu - 24 mesiacov - JTW

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

 Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Objednávaná služba

Mesačná  zľava na  DTV počas prvých 24 mesiacov

 

Mesačná cena DTV od 25. mesiaca

 

DTV KLASIK k Internetu

- 3,00 €

Podľa kampane LCQ

DTV KOMFORT k Internetu

- 4,00 €

DTV KOMFORT PLUS k Internetu

- 4,00 €

DTV KOMPLET k Internetu

- 4,00 €

Doba zvýhodnenia: Prvých 24 mesiacov od aktivácie zvýhodnenia podľa podmienok tejto kampane

Doba vernosti: Riadi sa dobou vernosti základných služieb v 24 mesačnom portfóliu podľa kampane LCQ

Ďalšie podmienky: Od 25. mesiaca platí zákazník bežnú cenu v závislosti od typu základných služieb v 24 mesačnom portfóliu podľa kampane LCQ

Službu DTV je možné poskytovať len s využitím prenajatého, resp. zakúpeného set-top boxu alebo CA modulu od Poskytovateľa podľa platnej Tarify, prípadne podmienok aktuálne platnej kampane.

Užívateľ môže počas doby vernosti požiadať o zmenu rozsahu poskytovania Služby, resp. o prechod na inú Službu len v prípade, ak spĺňa podmienky poskytnutia inej kampane, ktorú využije.

Pred uplynutím doby viazanosti má Užívateľ vo vzťahu k Službe, na ktorú sa vzťahuje príslušná doba viazanosti, právo na (a) ukončenie Zmluvy z iných ako zákonných dôvodov, (b) zmenu Zmluvy spočívajúcu v znížení rozsahu Služby, (c) takú zmenu Služby, ktorá nespĺňa podmienky žiadnej inej prebiehajúcej kampane Poskytovateľa, (d) zmenu Služby na Službu bez viazanosti, alebo (e) zmenu Služby na Službu s kratšou dobou viazanosti než je doba zostávajúca do uplynutia doby viazanosti Služby, ktorej sa zmena týka, iba v prípade, že Užívateľ Poskytovateľovi uhradí poplatok vo vzťahu k takejto Službe, ktorého výška sa riadi vzorcom uvedeným v kampani LCQ.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, vrátane všetkých jej súčastí, t. j. najmä Všeobecných obchodných podmienok na poskytovanie verejne dostupných služieb, Osobitných podmienok, Tarifou DTV, Tarifou Internet a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.

Kampaň DTV 2022 s internetom - 24 mesiacov - LCQ

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba retransmisie

Mesačná cena pri využívaní služby v kombinácií so službou Internet

Klasik (vrátane 1 tematického balíka)*

6,90€

Komfort

11,90€

Komfort Plus

14,80€

Komplet

32,90€

Doba zvýhodnenia: Počas celej doby využívania Služby podľa podmienok tejto kampane  

Doba vernosti: 24 mesiacov od začiatku poskytovania služby

Ďalšie podmienky: Cena za DTV uvedená v tejto kampani je platná pri využívaní služby DTV v kombinácii so službou Internet, prípadne v kombinácii s dvoma službami - Internet a Telefón.

Službu DTV retransmisie je možné poskytovať len s využitím prenajatého, resp. zakúpeného set-top boxu alebo CA modulu od Poskytovateľa, v cene podľa platnej Tarify, resp. podmienok aktuálne platnej kampane.

*Užívateľ služby Klasik má možnosť vlastného výberu tematického balíka, ktorý je súčasťou predplatného služby Klasik. Výber je možný z balíkov: Darwin, Relax, Kids, Music, News, Šport, Maďarský a Nemecký.

Pred uplynutím doby viazanosti má Užívateľ vo vzťahu k Službe, na ktorú sa vzťahuje príslušná doba viazanosti, právo na (a) ukončenie Zmluvy z iných ako zákonných dôvodov, (b) zmenu Zmluvy spočívajúcu v znížení rozsahu Služby, (c) takú zmenu Služby, ktorá nespĺňa podmienky žiadnej inej prebiehajúcej kampane Poskytovateľa, (d) zmenu Služby na Službu bez viazanosti, alebo (e) zmenu Služby na Službu s kratšou dobou viazanosti než je doba zostávajúca do uplynutia doby viazanosti Služby, ktorej sa zmena týka, iba v prípade, že Užívateľ Poskytovateľovi uhradí poplatok vo vzťahu k takejto Službe vo výške určenej podľa nasledovného vzorca: P=120-(2,5*PM) pri 24 mesačnom období viazanosti, pričom P predstavuje výšku poplatku v EUR a PM predstavuje počet začatých kalendárnych mesiacov, ktoré uplynuli od začiatku doby viazanosti.

Ak pred uplynutím doby viazanosti Užívateľ poruší povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy vo vzťahu k Službe, na ktorú sa vzťahuje príslušná doba viazanosti a v dôsledku takého porušenia ukončí Poskytovateľ Zmluvu vo vzťahu k tejto Službe, zaväzuje sa Užívateľ uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške určenej podľa vyššie uvedeného vzorca.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, vrátane všetkých jej súčastí, t. j. najmä Všeobecných obchodných podmienok na poskytovanie verejne dostupných služieb, Osobitných podmienok, Tarifou DTV, Tarifou Internet a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.

Kampaň DTV 2022 s internetom - bez viazanosti - JTQ

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba retransmisie

Mesačná cena

Klasik (vrátane 1 tematického balíka)*

14,90€

Komfort

20,90€

Komfort Plus

23,80€

Komplet

40,90€

Doba zvýhodnenia je počas celej doby využívania Služby podľa podmienok tejto kampane 

Doba vernosti  -

Ďalšie podmienky:

Kampaň je možné kombinovať s kampaňami pre službu Internet a aktuálnou kampaňou pre Telefón.

Službu DTV retransmisie je možné poskytovať len s využitím prenajatého, resp. zakúpeného set-top boxu alebo CA modulu od Poskytovateľa podľa platnej Tarify, resp. podmienok aktuálne platnej kampane.

*Užívateľ služby Klasik má možnosť vlastného výberu tematického balíka, ktorý je súčasťou predplatného služby Klasik. Výber je možný z balíkov: Darwin, Relax, Kids, Music, News, Šport, Maďarský a Nemecký.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, vrátane Podmienok, Tarifou DTV, Tarifou Internet a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.