New Build zľava na služby na 3 mesiace - LDO

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi:

Objednávaná služba

Mesačná cena za službu počas prvých 3 mesiacov poskytovania služby

Mesačná cena za službu od 4. mesiaca poskytovania služby

Internet 100

0,00 €

9,90 €

Internet 500

0,00 €

11,90 €

Internet 800

0,00 €

16,90 €

Internet 1000

0,00 €

21,90 €

Nájomné na 1 mesiac za Wifi modem Mercury

0,00 €

JT5

Nájomné na 1 mesiac za Connect box

0,00 €

Nájomné na 1 mesiac za GIGA Connect box 6

0,00 €

Doba zvýhodnenia: Počas 3 mesiacov od dátumu aktivácie tejto kampane

Doba viazanosti: 24 mesiacov od začiatku využívania služby

Ďalšie podmienky: Službu Internet je možné poskytovať len s využitím prenajatého, resp. zakúpeného modemu od Poskytovateľa podľa platnej Tarify resp. podmienok aktuálne platnej kampane.

Službu UPC Internet 800 a 1000 je možné poskytovať len s využitím prenajatého resp. zakúpeného modemu ConnectBox a GIGA Connect Box 6 od Poskytovateľa podľa platnej Tarify resp. podmienok aktuálne platnej kampane (len s odbornou inštaláciou).

Pred uplynutím doby viazanosti má Užívateľ vo vzťahu k Službe, na ktorú sa vzťahuje príslušná doba viazanosti, právo na (a) ukončenie Zmluvy z iných ako zákonných dôvodov, (b) zmenu Zmluvy spočívajúcu v znížení rozsahu Služby, (c) takú zmenu Služby, ktorá nespĺňa podmienky žiadnej inej prebiehajúcej kampane Poskytovateľa, (d) zmenu Služby na Službu bez viazanosti, alebo (e) zmenu Služby na Službu s kratšou dobou viazanosti než je doba zostávajúca do uplynutia doby viazanosti Služby, ktorej sa zmena týka, iba v prípade, že Užívateľ Poskytovateľovi uhradí poplatok vo vzťahu k takejto Službe vo výške určenej podľa nasledovného vzorca: P=120-(2,5*PM) pri 24 mesačnom, pričom P predstavuje výšku poplatku v EUR a PM predstavuje počet začatých kalendárnych mesiacov, ktoré uplynuli od začiatku doby viazanosti.

Ak pred uplynutím doby viazanosti Užívateľ poruší povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy vo vzťahu k Službe, na ktorú sa vzťahuje príslušná doba viazanosti a v dôsledku takého porušenia ukončí Poskytovateľ Zmluvu vo vzťahu k tejto Službe, zaväzuje sa Užívateľ uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške určenej podľa vyššie uvedeného vzorca.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, vrátane všetkých jej súčastí, najmä Všeobecných obchodných podmienok na poskytovanie verejne dostupných služieb, Osobitných podmienok, Tarify Internet a Tarify jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane predstavujú mesačné poplatky za využívanie služieb podľa týchto podmienok kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.

Internet 2023 - 24 mesiacov - LDI

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba prístupu do siete internet

Mesačná cena za službu

INTERNET 100

10,90 €

INTERNET 500

13,90 €

INTERNET 800

19,90 €

INTERNET 1000

25,90 €

Doba zvýhodnenia: Počas celej doby využívania služby podľa podmienok tejto kampane.

Doba viazanosti: 24 mesiacov od začiatku poskytovania služby

Ďalšie podmienky: Službu UPC Internet 100, 500 je možné poskytovať len s využitím prenajatého, resp. zakúpeného modemu od Poskytovateľa, v cene podľa platnej Tarify, resp. podmienok aktuálne platnej kampane.

Službu UPC Internet 800 a 1000 je možné poskytovať len s využitím prenajatého, resp. zakúpeného modemu CONNECT BOX a GIGA Connect Box 6 od Poskytovateľa, v cene podľa platnej Tarify, resp. podmienok aktuálne platnej kampane.

Pred uplynutím doby viazanosti má Užívateľ vo vzťahu k službe, na ktorú sa vzťahuje príslušná doba viazanosti, právo na (a) ukončenie Zmluvy z iných ako zákonných dôvodov, (b) zmenu Zmluvy spočívajúcu v znížení rozsahu služby, (c) takú zmenu služby, ktorá nespĺňa podmienky žiadnej inej prebiehajúcej kampane Poskytovateľa, (d) zmenu služby na službu bez viazanosti, alebo (e) zmenu služby na službu s kratšou dobou viazanosti než je doba zostávajúca do uplynutia doby viazanosti služby, ktorej sa zmena týka, iba v prípade, že Užívateľ Poskytovateľovi uhradí poplatok vo vzťahu k takejto službe vo výške určenej podľa nasledovného vzorca: P=120-(2,5*PM) pri 24 mesačnom období viazanosti, pričom „P“ predstavuje výšku poplatku v EUR a „PM“ predstavuje počet začatých kalendárnych mesiacov, ktoré uplynuli od začiatku doby viazanosti.

Ak pred uplynutím doby viazanosti Užívateľ poruší povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy vo vzťahu k službe, na ktorú sa vzťahuje príslušná doba viazanosti a v dôsledku takého porušenia ukončí Poskytovateľ Zmluvu vo vzťahu k tejto službe, zaväzuje sa Užívateľ uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške určenej podľa vyššie uvedeného vzorca.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, vrátane všetkých jej súčastí, t.j. najmä Všeobecných obchodných podmienok na poskytovanie verejne dostupných služieb, Osobitných podmienok, Tarifou Internet a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane predstavujú mesačné poplatky za využívanie služieb podľa týchto podmienok kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.

Internet so zľavou na 24 mesiacov - JYL

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba prístupu do siete internet

Mesačná cena za službu počas prvých 24 mesiacov

Mesačná cena služby od 25. mesiaca

INTERNET 100

-1,00 €

Podľa kampane LDI

INTERNET 500

-2,00 €

INTERNET 800

-3,00 €

INTERNET 1000

-4,00 €

Doba zvýhodnenia: 24 mesiacov od začiatku využívania služby podľa tejto kampane

Doba viazanosti: Riadi sa dobou viazanosti základných služieb v 24 mesačnom portfóliu kampane LDI

Ďalšie podmienky: Od 25. mesiaca platí zákazník bežnú cenu v závislosti od typu služieb podľa kampane LDI, LDK, LDJ a LDL

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, vrátane všetkých jej súčastí, t.j. najmä Všeobecných obchodných podmienok na poskytovanie verejne dostupných služieb, Osobitných podmienok, Tarifou Internet a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny  sú uvedené vrátane 20% DPH.

Internet 2023 bez viazanosti - JYC

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba prístupu do siete Internet

Mesačná cena

INTERNET 100

14,90 €

INTERNET 500

17,90 €

INTERNET 800

23,90 €

INTERNET 1000

29,90 €

Doba zvýhodnenia: Počas celej doby využívania služby podľa podmienok tejto kampane 

Doba viazanosti: -

Ďalšie podmienky:

Službu UPC Internet 100, Internet 500 je možné poskytovať len s využitím prenajatého resp. zakúpeného modemu od Poskytovateľa podľa platnej Tarify resp. podmienok aktuálne platnej kampane.

Službu UPC Internet 800 a 1000 je možné poskytovať len s využitím prenajatého resp. zakúpeného modemu ConnectBox a GIGA Connect Box 6 od Poskytovateľa podľa platnej Tarify resp. podmienok aktuálne platnej kampane.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, vrátane všetkých jej súčastí, t. j. najmä Všeobecných obchodných podmienok na poskytovanie verejne dostupných služieb, Osobitných podmienok, Tarifou Internet a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane predstavujú mesačné poplatky za využívanie služieb podľa týchto podmienok kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.