Kampaň DTV samostatne bez viazanosti - JYA

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba digitálnej retransmisie

Mesačná cena za poskytovanie služby

Klasik (vrátane 1 tematického balíka)*

14,90€

Komfort

20,90€

Komfort Plus

23,80€

Komplet

40,90€

Doba zvýhodnenia: počas celej doby využívania Služby podľa podmienok tejto kampane

Doba viazanosti -

Ďalšie podmienky: Cena za službu digitálnej retransmisie uvedená v tejto kampani je platná pri využívaní služby digitálnej retransmisie samostatne alebo v kombinácii so službou Telefón.

Službu digitálnej retransmisie je možné poskytovať len s využitím prenajatého, resp. zakúpeného set-top boxu alebo CA modulu od Poskytovateľa, v cene podľa platnej Tarify, resp. podmienok aktuálne platnej kampane.

*Užívateľ služby Klasik má možnosť vlastného výberu tematického balíka, ktorý je súčasťou predplatného služby Klasik. Výber je možný z balíkov: Darwin, Relax, Kids, Music, News, Šport, Maďarský a Nemecký.

Zákazníkom bude spoločne s HD set-top boxom (HD Media Box) doručený aj modem, určený na využívanie služby TV archív. Modem bude zákazníkovi poskytnutý bezplatne počas celej doby využívania služby. Užívateľ má možnosť v momente objednávky odmietnuť modem určený pre vyššie spomínaný účel. Počas doby využívania služby je možné zákazníkovi bezplatne poskytnúť modem do užívania dodatočne, a to po aktívnom dopyte zákazníka.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, vrátane všetkých jej súčastí, t. j. najmä Všeobecných obchodných podmienok na poskytovanie verejne dostupných služieb, Osobitných podmienok, Tarifou DTV a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane predstavujú mesačné poplatky za využívanie služieb podľa týchto podmienok kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.