DTV 2023 - samostatne na 24 mesiacov - LDG

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba digitálnej retransmisie

Mesačná cena za poskytovanie služby

Klasik (vrátane 1 tematického balíka)*

12,90€

Komfort

18,90€

Komfort Plus

21,80€

Komplet

38,90€

Doba zvýhodnenia: Počas celej doby využívania Služby podľa podmienok tejto kampane

Doba viazanosti: 24 mesiacov od začiatku poskytovania služby

Ďalšie podmienky: Cena za službu digitálnej retransmisie uvedená v tejto kampani je platná pri využívaní služby digitálnej retransmisie samostatne alebo v kombinácii so službou Telefón 2020.

Službu digitálnej retransmisie je možné poskytovať len s využitím prenajatého, resp. zakúpeného set-top boxu alebo CA modulu od Poskytovateľa, v cene podľa platnej Tarify, resp. podmienok aktuálne platnej kampane.

*Užívateľ služby Klasik má možnosť vlastného výberu tematického balíka, ktorý je súčasťou predplatného služby Klasik. Výber je možný z balíkov: Darwin, Relax, Kids, Music, News, Šport, Maďarský a Nemecký.

Zákazníkom, ktorí si objednávajú samostatnú službu DTV Klasik, Komfort alebo Komplet spolu s pridruženou službou TV archív, bude spoločne s HD set-top boxom (HD Media Box) doručený aj modem, určený na využívanie služby TV archív. Modem bude zákazníkovi poskytnutý bezplatne počas celej doby využívania služby. Užívateľ má možnosť v momente objednávky odmietnuť modem určený pre vyššie spomínaný účel. Počas doby využívania služby je možné zákazníkovi bezplatne poskytnúť modem do užívania dodatočne, a to po aktívnom dopyte zákazníka.

Pred uplynutím doby viazanosti má Užívateľ vo vzťahu k Službe, na ktorú sa vzťahuje príslušná doba viazanosti, právo na (a) ukončenie Zmluvy z iných ako zákonných dôvodov, (b) zmenu Zmluvy spočívajúcu v znížení rozsahu Služby, (c) takú zmenu Služby, ktorá nespĺňa podmienky žiadnej inej prebiehajúcej kampane Poskytovateľa, (d) zmenu Služby na Službu bez viazanosti, alebo (e) zmenu Služby na Službu s kratšou dobou viazanosti než je doba zostávajúca do uplynutia doby viazanosti Služby, ktorej sa zmena týka, iba v prípade, že Užívateľ Poskytovateľovi uhradí poplatok vo vzťahu k takejto Službe vo výške určenej podľa nasledovného vzorca: P=120-(2,5*PM) pri 24 mesačnom období viazanosti, pričom P predstavuje výšku poplatku v EUR a PM predstavuje počet začatých kalendárnych mesiacov, ktoré uplynuli od začiatku doby viazanosti.

Ak pred uplynutím doby viazanosti Užívateľ poruší povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy vo vzťahu k Službe, na ktorú sa vzťahuje príslušná doba viazanosti a v dôsledku takého porušenia ukončí Poskytovateľ Zmluvu vo vzťahu k tejto Službe, zaväzuje sa Užívateľ uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške určenej podľa vyššie uvedeného vzorca.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, vrátane všetkých jej súčastí, t. j. najmä Všeobecných obchodných podmienok na poskytovanie verejne dostupných služieb, Osobitných podmienok, Tarifou DTV a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane predstavujú mesačné poplatky za využívanie služieb podľa týchto podmienok kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.

DTV 2023 samostatne bez viazanosti - JYA

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba digitálnej retransmisie

Mesačná cena za poskytovanie služby

Klasik (vrátane 1 tematického balíka)*

14,90€

Komfort

20,90€

Komfort Plus

23,80€

Komplet

40,90€

Doba zvýhodnenia: počas celej doby využívania Služby podľa podmienok tejto kampane

Doba viazanosti -

Ďalšie podmienky: Službu digitálnej retransmisie je možné poskytovať len s využitím prenajatého, resp. zakúpeného set-top boxu alebo CA modulu od Poskytovateľa podľa platnej Tarify, resp. podmienok aktuálne platnej kampane.

*Užívateľ služby Klasik má možnosť vlastného výberu tematického balíka, ktorý je súčasťou predplatného služby Klasik. Výber je možný z balíkov: Darwin, Relax, Kids, Music, News, Šport, Maďarský a Nemecký.

Zákazníkom, ktorí si objednávajú samostatnú službu DTV Klasik, Komfort alebo Komplet spolu s pridruženou službou TV archív, bude spoločne s HD set-top boxom (HD Media Box) doručený aj modem, určený na využívanie služby TV archív. Modem bude zákazníkovi poskytnutý bezplatne počas celej doby využívania služby. Užívateľ má v momente objednávky možnosť odmietnuť modem určený pre vyššie spomínaný účel. Počas doby využívania služby je možné zákazníkovi bezplatne poskytnúť modem do užívania dodatočne, a to po aktívnom dopyte zákazníka.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, vrátane Podmienok, Tarifou DTV a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane predstavujú mesačné poplatky za využívanie služieb podľa týchto podmienok kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.