DTV 2023 - samostatne na 24 mesiacov - LCY

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba digitálnej retransmisie

Mesačná cena

Klasik (vrátane 1 tematického balíka)*

13,90 €

Komfort

18,90 €

Komfort Plus

21,80 €

Komplet

38,90 €

Doba zvýhodnenia: Počas celej doby využívania služby podľa podmienok tejto kampane

Doba vernosti: 24 mesiacov od začiatku poskytovania služby

Ďalšie podmienky: Cena za službu uvedená v tejto kampani je platná pri využívaní služby digitálnej retransmisie samostatne alebo v kombinácii so službou Telefón.

Službu digitálnej retransmisie je možné poskytovať len s využitím prenajatého, resp. zakúpeného set-top boxu alebo CA modulu od Poskytovateľa, v cene podľa platnej Tarify, resp. podmienok aktuálne platnej kampane.

*Užívateľ služby DTV Klasik má možnosť vlastného výberu tematického balíka, ktorý je súčasťou predplatného služby Klasik. Výber je možný z balíkov: Darwin, Relax, Kids, Music, News, Šport, Maďarský a Nemecký.

Zákazníkom, ktorí si objednávajú samostatnú službu DTV Klasik, Komfort, Komfort Plus alebo Komplet spolu s pridruženou službou TV archív, bude spoločne s HD set-top boxom (Horizon HD Media Box) doručený aj modem určený na využívanie služby TV archív. Modem bude zákazníkovi poskytnutý bezplatne počas celej doby využívania služby. Užívateľ má možnosť odmietnuť modem, určený pre vyššie spomínaný účel, v momente objednávky. Počas doby využívania služby je možné zákazníkovi bezplatne poskytnúť modem do užívania dodatočne, po aktívnom dopyte zákazníka.

Pred uplynutím doby viazanosti má Užívateľ vo vzťahu k službe, na ktorú sa vzťahuje príslušná doba viazanosti, právo na (a) ukončenie Zmluvy z iných ako zákonných dôvodov, (b) zmenu Zmluvy spočívajúcu v znížení rozsahu služby, (c) takú zmenu služby, ktorá nespĺňa podmienky žiadnej inej prebiehajúcej kampane Poskytovateľa, (d) zmenu služby na službu bez viazanosti, alebo (e) zmenu služby na službu s kratšou dobou viazanosti než je doba zostávajúca do uplynutia doby viazanosti služby, ktorej sa zmena týka, iba v prípade, že Užívateľ Poskytovateľovi uhradí poplatok vo vzťahu k takejto službe vo výške určenej podľa nasledovného vzorca: P=120-(2,5*PM) pri 24 mesačnom období viazanosti, pričom „P“ predstavuje výšku poplatku v EUR a „PM“ predstavuje počet začatých kalendárnych mesiacov, ktoré uplynuli od začiatku doby viazanosti.

Ak pred uplynutím doby viazanosti Užívateľ poruší povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy vo vzťahu k službe, na ktorú sa vzťahuje príslušná doba viazanosti a v dôsledku takého porušenia ukončí Poskytovateľ Zmluvu vo vzťahu k tejto službe, zaväzuje sa Užívateľ uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške určenej podľa vyššie uvedeného vzorca.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, vrátane všetkých jej súčastí, t. j. najmä Všeobecných obchodných podmienok na poskytovanie verejne dostupných služieb, Osobitných podmienok, Tarifou DTV a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane predstavujú mesačné poplatky za využívanie služieb podľa týchto podmienok kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.

 

DTV 2023 samostatne bez viazanosti - JWG

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba digitálnej retransmisie

Mesačná cena

Klasik (vrátane 1 tematického balíka)*

15,90€

Komfort

20,90€

Komfort Plus

23,80€

Komplet

40,90€

Doba zvýhodnenia Počas celej doby využívania služby podľa podmienok tejto kampane

Doba vernosti  -

Ďalšie podmienky: Službu digitálnej retransmisie je možné poskytovať len s využitím prenajatého, resp. zakúpeného set-top boxu alebo CA modulu od Poskytovateľa podľa platnej Tarify, resp. podmienok aktuálne platnej kampane.

*Užívateľ služby Klasik má možnosť vlastného výberu tematického balíka, ktorý je súčasťou predplatného služby Klasik. Výber je možný z balíkov: Darwin, Relax, Kids, Music, News, Šport, Maďarský a Nemecký.

Zákazníkom, ktorí si objednávajú samostatnú službu DTV Klasik, Komfort, Komfort Plus alebo Komplet spolu s pridruženou službou TV archív, bude spoločne s HD set-top boxom (Horizon HD Media Box) doručený aj modem určený na využívanie služby TV archív. Modem bude zákazníkovi poskytnutý bezplatne počas celej doby využívania služby. Užívateľ má možnosť odmietnuť modem, určený pre vyššie spomínaný účel, v momente objednávky. Počas doby využívania služby je možné zákazníkovi bezplatne poskytnúť modem do užívania dodatočne, po aktívnom dopyte zákazníka.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach kampane neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, vrátane Podmienok, Tarifou DTV a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane predstavujú mesačné poplatky za využívanie služieb podľa týchto podmienok kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.