Zľava na Internet 600 na 24 mesiacov - JSX

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba

Výška zľavy na 24 mesiacov

Cena mesačne od 25. mesiaca

INTERNET 600

- 3,00 €

Podľa kampane LCS

Doba zvýhodnenia: 24 mesiacov od začiatku poskytovania služby

Doba vernosti: Riadi sa dobou vernosti základnej služby podľa kampane LCS

Ďalšie podmienky:

Službu INTERNET 600 je možné poskytovať len s využitím prenajatého resp. zakúpeného modemu Mercury (Compal) od Poskytovateľa podľa platnej Tarify resp. podmienok aktuálne platnej kampane.

Ostatné ceny budú fakturované/účtované podľa Tarify Internet a Tarify jednorazových služieb a iných platieb. Spôsob platby, Obdobie a splatnosť Ceny sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb Tarifou Internet a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.

Akákoľvek rýchlosť internetu len za 5 € - JWS

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba prístupu do siete Internet

Mesačná cena na prvých 6 mesiacov poskytovania služby

Mesačná cena za službu od 7. mesiaca poskytovania služby

INTERNET 100

5,00 €

Podľa kampane LDA

INTERNET 400

5,00 €

INTERNET 600

5,00 €

INTERNET 1000

5,00 €

Doba zvýhodnenia: Prvých 6 mesiacov od aktivácie zvýhodnenia podľa podmienok tejto kampane

Doba vernosti: Riadi sa dobou vernosti základných služieb v 24 mesačnom portfóliu kampane LDA

Ďalšie podmienky: Od 7. mesiaca platí zákazník bežnú cenu v závislosti od typu služieb podľa kampane LDA.

Službu UPC Internet 100, 400 a 600 je možné poskytovať len s využitím prenajatého, resp. zakúpeného modemu od Poskytovateľa, v cene podľa platnej Tarify, resp. podmienok aktuálne platnej kampane. Službu UPC Internet 1000 je možné poskytovať len s využitím prenajatého, resp. zakúpeného modemu CONNECT BOX od Poskytovateľa, v cene podľa platnej Tarify, resp. podmienok aktuálne platnej kampane.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, vrátane všetkých jej súčastí, najmä Všeobecných obchodných podmienok na poskytovanie verejne dostupných služieb, Osobitných podmienok, Tarifou Internet a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane predstavujú mesačné poplatky za využívanie služieb podľa týchto podmienok kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.

DTV 2023 s Internetom na 24 mesiacov – LCZ

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba digitálnej retransmisie

Mesačná cena pri využívaní služby digitálnej retransmisie v kombinácií so službou Internet

Klasik (vrátane 1 tematického balíka)*

6,90 €

Komfort

11,90 €

Komfort Plus

14,80 €

Komplet

32,90 €

Doba zvýhodnenia: Počas celej doby využívania služby podľa podmienok tejto kampane

Doba vernosti: 24 mesiacov od začiatku poskytovania služby

Ďalšie podmienky: Cena za službu uvedená v tejto kampani je platná pri využívaní služby digitálnej retransmisie v kombinácii so službou Internet, prípadne v kombinácii s dvoma službami – Internet a Telefón.

Službu digitálnej retransmisie je možné poskytovať len s využitím prenajatého, resp. zakúpeného set-top boxu alebo CA modulu od Poskytovateľa, v cene podľa platnej Tarify, resp. podmienok aktuálne platnej kampane.

*Užívateľ služby DTV Klasik má možnosť vlastného výberu tematického balíka, ktorý je súčasťou predplatného služby Klasik. Výber je možný z balíkov: Darwin, Relax, Kids, Music, News, Šport, Maďarský a Nemecký.

Pred uplynutím doby viazanosti má Užívateľ vo vzťahu k službe, na ktorú sa vzťahuje príslušná doba viazanosti, právo na (a) ukončenie Zmluvy z iných ako zákonných dôvodov, (b) zmenu Zmluvy spočívajúcu v znížení rozsahu služby, (c) takú zmenu služby, ktorá nespĺňa podmienky žiadnej inej prebiehajúcej kampane Poskytovateľa, (d) zmenu služby na službu bez viazanosti, alebo (e) zmenu služby na službu s kratšou dobou viazanosti než je doba zostávajúca do uplynutia doby viazanosti služby, ktorej sa zmena týka, iba v prípade, že Užívateľ Poskytovateľovi uhradí poplatok vo vzťahu k takejto službe vo výške určenej podľa nasledovného vzorca: P=120-(2,5*PM) pri 24 mesačnom období viazanosti, pričom „P“ predstavuje výšku poplatku v EUR a „PM“ predstavuje počet začatých kalendárnych mesiacov, ktoré uplynuli od začiatku doby viazanosti.

Ak pred uplynutím doby viazanosti Užívateľ poruší povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy vo vzťahu k službe, na ktorú sa vzťahuje príslušná doba viazanosti a v dôsledku takého porušenia ukončí Poskytovateľ Zmluvu vo vzťahu k tejto službe, zaväzuje sa Užívateľ uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške určenej podľa vyššie uvedeného vzorca.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, vrátane všetkých jej súčastí, t. j. najmä Všeobecných obchodných podmienok na poskytovanie verejne dostupných služieb, Osobitných podmienok, Tarifou DTV, Tarifou Internet a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane predstavujú mesačné poplatky za využívanie služieb podľa týchto podmienok kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.

DTV 2023 v kombinácii s Internetom bez viazanosti - JWH

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba digitálnej retransmisie

Mesačná cena

Klasik (vrátane 1 tematického balíka)*

8,90 €

Komfort

13,90 €

Komfort Plus

16,80 €

Komplet

34,90 €

Doba zvýhodnenia Počas celej doby využívania služby podľa podmienok tejto kampane 

Doba vernosti  -

Ďalšie podmienky:

Kampaň je možné kombinovať s kampaňami pre službu Internet a aktuálnou kampaňou pre Telefón.

Službu digitálnej retransmisie je možné poskytovať len s využitím prenajatého, resp. zakúpeného set-top boxu alebo CA modulu od Poskytovateľa podľa platnej Tarify, resp. podmienok aktuálne platnej kampane.

*Užívateľ služby Klasik má možnosť vlastného výberu tematického balíka, ktorý je súčasťou predplatného služby Klasik. Výber je možný z balíkov: Darwin, Relax, Kids, Music, News, Šport, Maďarský a Nemecký.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, vrátane Podmienok, Tarifou DTV, Tarifou Internet a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane predstavujú mesačné poplatky za využívanie služieb podľa týchto podmienok kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.