Office Internet na 3 mesiace výhodne – JXI

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi:

Objednávaná služba

Mesačná cena na prvé 3 mesiace poskytovania služby

Mesačná cena od 4. mesiaca poskytovania služby

Office Internet 150*

8,00 €

11,50 €

Office Internet 400 (300*)

8,00 €

13,50 €

Office Internet 600

8,00 €

18,50 €

Office Internet 1000

8,00 €

26,00 €

Doba zvýhodnenia: Počas prvých 3 mesiacov využívania služby

Doba viazanosti: 24 mesiacov od začiatku poskytovania služieb

Ďalšie podmienky:

* Vzhľadom k technologickým možnostiam siete sú rýchlosti 50, 150 a 300 Mbit dostupné len vo vybraných lokalitách.

Službu Office Internet je možné poskytovať len s využitím prenajatého, resp. zakúpeného modemu od Poskytovateľa podľa platnej Tarify, resp. podmienok aktuálne platnej kampane.

Pred uplynutím doby viazanosti má Užívateľ vo vzťahu k službe, na ktorú sa vzťahuje príslušná doba viazanosti, právo na (i) ukončenie Zmluvy z iných ako zákonných dôvodov, (ii) zmenu Zmluvy spočívajúcu v znížení rozsahu služby, (iii) takú zmenu služby, ktorá nespĺňa podmienky inej prebiehajúcej kampane Poskytovateľa, (iv) zmenu služby na službu bez viazanosti, alebo (v) zmenu služby na službu s kratšou dobou viazanosti než je doba zostávajúca do uplynutia doby viazanosti služby, ktorej sa zmena týka iba v prípade, že Užívateľ Poskytovateľovi uhradí poplatok za predčasné ukončenie Zmluvy vo výške zodpovedajúcej cene Služby za obdobie odo dňa predčasného ukončenia Zmluvy až do uplynutia dojednanej doby viazanosti.

Ak pred uplynutím doby viazanosti Užívateľ poruší povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy vo vzťahu k službe, na ktorú sa vzťahuje príslušná doba viazanosti a v dôsledku takého porušenia ukončí Poskytovateľ Zmluvu vo vzťahu k tejto službe, zaväzuje sa Užívateľ uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške určenej podľa vyššie uvedeného ustanovenia.

Podmienky pre poskytovanie pridruženej služby Office F-secure Safe 5:

  1. Poskytovateľ Užívateľovi aktivuje pridruženú službu Office F-secure Safe 5 za cenu podľa podmienok tejto kampane iba v prípade, že Užívateľ prejaví aktívny záujem o jej využívanie.
  2. Pridruženú službu Office F-secure Safe 5 je za cenu podľa podmienok tejto kampane možné prvý krát alebo opakovane aktivovať iba v lehote 12 mesiacov od okamihu začatia využívania základnej služby Office Internet podľa podmienok tejto kampane za predpokladu, že Užívateľ pokračuje vo využívaní služieb podľa týchto podmienok. V prípade aktivácie pridruženej služby Office F-secure Safe 5 po uplynutí lehoty podľa predošlej vety bude poskytovanie tejto služby spoplatnené podľa príslušných aktuálne platných podmienok kampane.
  3. V prípade, že Užívateľ postupom bodľa bodu 1, resp. podľa bodu 2 prejaví aktívny záujem o využívanie pridruženej služby Office F-secure Safe 5, avšak v lehote do 2 mesiacov od jej aktivácie Poskytovateľom nedôjde k aktivácii služby Užívateľom (zadaním unikátneho licenčného kľúča), Poskytovateľ je oprávnený túto službu deaktivovať.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb pre podnikateľov, vrátane Podmienok, Tarifou Office Internet, a Tarifou B2B jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane predstavujú mesačné poplatky za využívanie služieb podľa týchto podmienok kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.

 

Office Internet za zvýhodnenú cenu samostatne – LDE

Služby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi:

Objednávaná služba

Mesačná cena za poskytovanie služby

Office Internet 150*

11,50 €

Office Internet 400 (300*)

13,50 €

Office Internet 600

18,50 €

Office Internet 1000

26,00 €

Doba zvýhodnenia: Počas celej doby využívania služieb

Doba viazanosti: 24 mesiacov od začiatku poskytovania služieb

Ďalšie podmienky:

*Vzhľadom k technologickým možnostiam siete sú rýchlosti 150 a 300 Mbit dostupné len vo vybraných lokalitách.

Službu Office Internet je možné poskytovať len s využitím prenajatého, resp. zakúpeného modemu od Poskytovateľa podľa platnej Tarify, resp. podmienok aktuálne platnej kampane.

Pred uplynutím doby viazanosti má Užívateľ vo vzťahu k službe, na ktorú sa vzťahuje príslušná doba viazanosti, právo na (i) ukončenie Zmluvy z iných ako zákonných dôvodov, (ii) zmenu Zmluvy spočívajúcu v znížení rozsahu služby, (iii) takú zmenu služby, ktorá nespĺňa podmienky inej prebiehajúcej kampane Poskytovateľa, (iv) zmenu služby na službu bez viazanosti, alebo (v) zmenu služby na službu s kratšou dobou viazanosti než je doba zostávajúca do uplynutia doby viazanosti služby, ktorej sa zmena týka iba v prípade, že Užívateľ Poskytovateľovi uhradí poplatok za predčasné ukončenie Zmluvy vo výške zodpovedajúcej cene Služby za obdobie odo dňa predčasného ukončenia Zmluvy až do uplynutia dojednanej doby viazanosti.

Ak pred uplynutím doby viazanosti Užívateľ poruší povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy vo vzťahu k službe, na ktorú sa vzťahuje príslušná doba viazanosti a v dôsledku takého porušenia ukončí Poskytovateľ Zmluvu vo vzťahu k tejto službe, zaväzuje sa Užívateľ uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške určenej podľa vyššie uvedeného ustanovenia.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb pre podnikateľov, vrátane Podmienok, Tarifou Office Internet, a Tarifou B2B jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane predstavujú mesačné poplatky za využívanie služieb podľa týchto podmienok kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.

Office Internet 2022 - Bez viazanosti - JVN

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi:

Služba

Cena mesačne za službu

Office Internet 150

15,00 €

Office Internet 400 (300*)

17,00 €

Office Internet 600

21,00 €

Office Internet 1000

28,00 €

Doba zvýhodnenia: Počas celej doby využívania služby podľa podmienok tejto kampane

Doba viazanosti: Bez viazanosti

Ďalšie podmienky: Službu Office Internet je možné poskytovať len s využitím prenajatého, resp. zakúpeného modemu od Poskytovateľa, za cenu podľa platnej Tarify, resp. podmienok aktuálne platnej kampane.

Zákazník si môže k službe Office Internet objednať statickú IP adresu v cene nájomného podľa platnej tarify.

*Vzhľadom k technologickým možnostiam sú v niektorých mestách dostupné len služby Office Internet 150 a Office Internet 300.

Podmienky pre poskytovanie pridruženej služby Office F-secure Safe 5:

  1. Poskytovateľ Užívateľovi aktivuje pridruženú službu Office F-secure Safe 5 za cenu podľa podmienok tejto kampane iba v prípade, že Užívateľ prejaví aktívny záujem o jej využívanie.
  2. Pridruženú službu Office F-secure Safe 5 je za cenu podľa podmienok tejto kampane možné prvý krát alebo opakovane aktivovať iba v lehote 12 mesiacov od okamihu začatia využívania základnej služby Office Internet podľa podmienok tejto kampane za predpokladu, že Užívateľ pokračuje vo využívaní služieb podľa týchto podmienok. V prípade aktivácie pridruženej služby Office F-secure Safe 5 po uplynutí lehoty podľa predošlej vety bude poskytovanie tejto služby spoplatnené podľa príslušných aktuálne platných podmienok kampane.
  3. V prípade, že Užívateľ postupom podľa bodu 1, resp. podľa bodu 2 prejaví aktívny záujem o využívanie pridruženej služby Office F-secure Safe 5, avšak v lehote do 2 mesiacov od jej aktivácie Poskytovateľom nedôjde k aktivácii služby Užívateľom (zadaním unikátneho licenčného kľúča), Poskytovateľ je oprávnený túto službu deaktivovať.

Ostatné ceny budú fakturované/účtované podľa Tarify Office Internet a Tarify B2B jednorazových služieb a iných platieb.

Spôsob platby, obdobie a splatnosť ceny sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb pre podnikateľov, Tarifou Office Internet a Tarifou B2B jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane predstavujú mesačné poplatky za využívanie služieb podľa týchto podmienok kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.