Kampaň Internet 250 pre Galantu - LEF

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Objednaná služba

Cena mesačne počas prvých 12 mesiacov poskytovania služby

Cena mesačne od 13. mesiaca poskytovania služby

INTERNET 250

4,90 €

10,90€

Doba zvýhodnenia: Počas celej doby využívania služby podľa podmienok tejto kampane

Doba vernosti: 24 mesiacov od začiatku poskytovania služby

Ďalšie podmienky:

Službu UPC Internet 250 je možné poskytovať len s využitím prenajatého, resp. zakúpeného modemu od Poskytovateľa, v cene podľa platnej Tarify, resp. podmienok aktuálne platnej kampane.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb vrátane všetkých jej súčastí, t. j. najmä Všeobecných obchodných podmienok na poskytovanie verejne dostupných služieb, Osobitných podmienok, Tarifou Internet a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane predstavujú mesačné poplatky za využívanie služieb podľa týchto podmienok kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.

Internet so zľavou na 24 mesiacov - JYM

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba prístupu do siete internet

Mesačná cena za službu počas prvých 24 mesiacov

Mesačná cena služby od 25. mesiaca

INTERNET 100

-1,00 €

Podľa kampane LDK

INTERNET 400

-2,00 €

INTERNET 600

-3,00 €

Doba zvýhodnenia: 24 mesiacov od začiatku využívania služby podľa tejto kampane

Doba viazanosti: Riadi sa dobou viazanosti základných služieb v 24 mesačnom portfóliu kampane LDK

Ďalšie podmienky: Od 25. mesiaca platí zákazník bežnú cenu v závislosti od typu služieb podľa kampane LDK.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, vrátane všetkých jej súčastí, t.j. najmä Všeobecných obchodných podmienok na poskytovanie verejne dostupných služieb, Osobitných podmienok, Tarifou Internet a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny  sú uvedené vrátane 20% DPH.