UPC TV na 24 mesiacov - v kombinácii s internetom - LEV

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba internetovej retransmisie

Mesačná cena za poskytovanie služby

UPC TV Smart (vrátane 1 tematického balíka)

6,90€

UPC TV Happy

11,90€

UPC TV Happy Plus

14.80€

UPC TV Super

30,90€

Doba zvýhodnenia: Počas celej doby využívania služby podľa podmienok tejto kampane

Doba viazanosti: 24 mesiacov od začiatku poskytovania služby

Ďalšie podmienky:

Služba UPC TV je automaticky poskytovaná spolu s TV Archívom.

Užívateľ služby UPC TV Smart má možnosť vlastného výberu tematického balíka, ktorý je súčasťou predplatného služby UPC TV Smart. Výber je možný z balíkov: Pre objaviteľov, Pre oddych, Pre športovcov, Pre milovníkov hudby, Pre žurnalistov, Pre deti, Maďarský,Nemecký. V prípade, že Užívateľ neuvedie preferenciu tematického balíka, bude mu automaticky aktivovaný balík Pre oddych. Užívateľovi Poskytovateľ umožňuje zvolený tematický balík vymeniť za iný maximálne 1x za 1 mesiac.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, vrátane všetkých jej súčastí, t. j. najmä Všeobecnými obchodnými podmienkami na poskytovanie verejne dostupných služieb, Osobitnými podmienkami, Tarifou UPC TV, Tarifou Internet a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane predstavujú mesačné poplatky za využívanie služieb podľa týchto podmienok kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.

Internet s retransmisiou so zľavou - JYS

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba prístupu do siete Internet

Zľava z mesačnej ceny služby počas prvých 24 mesiacov poskytovania služby

Mesačná cena služby od 25. mesiaca poskytovania služby

INTERNET 100

-1,00 €

Podľa kampane LDI

INTERNET 500

-4,00 €

INTERNET 800

-8,00 €

INTERNET 1000

-4,00 €

Doba zvýhodnenia: 24 mesiacov od začiatku využívania služby podľa tejto kampane

Doba vernosti: Riadi sa dobou vernosti základných služieb v 24 mesačnom portfóliu kampane LDI

Ďalšie podmienky: Od 25. mesiaca platí zákazník bežnú cenu v závislosti od typu služieb podľa  kampane LDI

Pri navýšení služieb musí byť mesačná cena viazaných služieb vyššia minimálne o sumu 1,90 € v porovnaní s pôvodnou cenou, ktorú užívateľ platil doposiaľ.

Zvýšenie ceny za balík služieb minimálne o sumu 1,90 je podmienkou využitia tejto kampane aj pri vytvorení balíka služieb dokúpením dosiaľ nevyužívanej služby.

Podmienkou využitia tejto kampane je využívanie služieb prístupu do siete internet spolu so službou digitálnej retransmisie v 24 mesačnej viazanosti alebo so službou UPC TV v kampani UPC TV k internetu na 24 mesiacov.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, vrátane všetkých jej súčastí, t.j. najmä Všeobecných obchodných podmienok na poskytovanie verejne dostupných služieb, Osobitných podmienok, Tarifou Internet a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane predstavujú mesačné poplatky za využívanie služieb podľa týchto podmienok kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.