Internet OPTIK so zľavou na 3 mesiace - JYV

Služby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Výhody kampane:

Služba

Mesačná cena počas prvých 3 mesiacov poskytovania služby

Mesačná cena

od 4. mesiaca poskytovania služby

Internet OPTIK 100

8,00 €

10,00 €

Internet OPTIK 200

11,00 €

12,00 €

Internet OPTIK 300

11,00 €

17,00 €

Doba zvýhodnenia: Počas prvých 3 mesiacov poskytovania služby podľa týchto podmienok kampane

Doba viazanosti: 24 mesiacov od začiatku poskytovania služby podľa týchto podmienok kampane

Ďalšie podmienky: Službu Internet OPTIK je možné poskytovať len s využitím prenajatého, resp. zakúpeného modemu HALNY od Poskytovateľa, v cene podľa platnej Tarify, resp. podmienok aktuálne platnej kampane.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, vrátane Podmienok, Tarifou Internet OPTIK a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane predstavujú mesačné poplatky za využívanie služieb podľa týchto podmienok kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.