Kampaň Internet 2020 + TV Start – LBR

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Balík Služieb

Celková mesačná cena

INTERNET 50 + TV Start

9,00€

INTERNET 300 + TV Start

14,00€

INTERNET 600 + TV Start

19,00€

Doba zvýhodnenia: Počas celej doby využívania Služby podľa podmienok tejto kampane.

Doba vernosti: 24 mesiacov od začiatku poskytovania Služby s automatickým obnovením na ďalších 12 mesiacov, v prípade, že Užívateľ nevyjadrí svoj úmysel o ukončenie poskytovania Služby podľa podmienok tejto kampane počas obdobia najneskôr 1 mesiac pred skončením doby vernosti

Ďalšie podmienky:

Službu Internet je možné poskytovať len s využitím prenajatého resp. zakúpeného modemu od Poskytovateľa podľa platnej Tarify resp. podmienok aktuálne platnej kampane.

Pred uplynutím doby viazanosti má Užívateľ vo vzťahu k Službe, na ktorú sa vzťahuje príslušná doba viazanosti, právo na (a) ukončenie Zmluvy z iných ako zákonných dôvodov, (b) zmenu Zmluvy spočívajúcu v znížení rozsahu Služby, (c) takú zmenu Služby, ktorá nespĺňa podmienky žiadnej inej prebiehajúcej kampane Poskytovateľa, (d) zmenu Služby na Službu bez viazanosti, alebo (e) zmenu Služby na Službu s kratšou dobou viazanosti než je doba zostávajúca do uplynutia doby viazanosti Služby, ktorej sa zmena týka, iba v prípade, že Užívateľ Poskytovateľovi uhradí poplatok vo vzťahu k takejto Službe vo výške určenej podľa nasledovného vzorca: P=120-(2,5*PM) pri 24 mesačnom období viazanosti a P=120-(5*PM) pri 12 mesačnom období viazanosti, pričom P predstavuje výšku poplatku v EUR a PM predstavuje počet začatých kalendárnych mesiacov, ktoré uplynuli od začiatku doby viazanosti.

Ak pred uplynutím doby viazanosti Užívateľ poruší povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy vo vzťahu k Službe, na ktorú sa vzťahuje príslušná doba viazanosti a v dôsledku takého porušenia ukončí Poskytovateľ Zmluvu vo vzťahu k tejto Službe, zaväzuje sa Užívateľ uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške určenej podľa vyššie uvedeného vzorca.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejných služieb, vrátane všetkých jej súčastí, t.j. najmä Všeobecných obchodných podmienok na poskytovanie verejných služieb, Osobitných podmienok, Tarifou Internet a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.

Jarná kampaň - Vyšší za nižší na 12 mesiacov – MC1

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

 

Osoby, na ktoré sa kampaň vťahuje:

 

Poskytovateľ sa zaväzuje:

 

Objednávaná služba

Mesačná zľava počas prvých 12 mesiacov

Cena mesačne od 13. mesiaca

INTERNET 150

-5€

Podľa kampaní LBO, LBQ, LBP a LBR

INTERNET 300

-5€

INTERNET 600

-5€

DTV KOMFORT

(v kombinácii s internetom)

-5€

DTV KOMFORT

(samostatne)

-6€

Podľa kampane LC3

 

Doba zvýhodnenia: Prvých 12 mesiacov od aktivácie zvýhodnenia podľa podmienok tejto kampane

Doba vernosti: Riadi sa dobou vernosti základných služieb podľa kampaní LBO, LBQ, LBP, LBR, LC3 a LC4

Ďalšie podmienky: Od 13. mesiaca platí zákazník bežnú cenu v závislosti od typu základných služieb podľa kampaní LBO, LBQ, LBP, LBR a LC3

 

Predpokladom využitia tejto kampane je podpis Zmluvy, ktorej predmetom sú výlučne kampane LC3 (DTV 2020) alebo LC4 (DTV 2020) s kampaňou LBQ (Internet 2020) alebo LBR (Internet 2020 + TV Start), v prípade lokalít s obmedzenou rýchlosťou internetu, kampane LC3 (DTV 2020) alebo LC4 (DTV 2020)  s kampaňou LBO (Internet 50-150-300) alebo LBP (Internet 50-150-300 + TV Start).

 

 

Poskytnutá zľava kampane Vyšší za nižší je odrátaná z ceny služby prístupu do siete Internet uvedených v kampaniach LBO, LBQ, LBP alebo LBR. V prípade objednania samostatnej služby digitálnej retransmisie DTV Komfort je zľava odrátaná z ceny tejto služby v kampani LC3.

Kombinovanie zliav v tejto kampani nie je možné. Užívateľ môže využiť najviac 1 zľavu definovanú v tejto kampani.

 

Pred uplynutím doby viazanosti má Užívateľ vo vzťahu k Službe, na ktorú sa vzťahuje príslušná doba viazanosti, právo na (a) ukončenie Zmluvy z iných ako zákonných dôvodov, (b) zmenu Zmluvy spočívajúcu v znížení rozsahu Služby, (c) takú zmenu Služby, ktorá nespĺňa podmienky žiadnej inej prebiehajúcej kampane Poskytovateľa, (d) zmenu Služby na Službu bez viazanosti, alebo (e) zmenu Služby na Službu s kratšou dobou viazanosti než je doba zostávajúca do uplynutia doby viazanosti Služby, ktorej sa zmena týka, iba v prípade, že Užívateľ Poskytovateľovi uhradí poplatok vo vzťahu k takejto Službe, ktorého výška sa riadi vzorcom uvedeným v kampaniach LBO, LBQ, LBP, LBR, LC3 a LC4.

 

Ak pred uplynutím doby viazanosti Užívateľ poruší povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy vo vzťahu k Službe, na ktorú sa vzťahuje príslušná doba viazanosti a v dôsledku takého porušenia ukončí Poskytovateľ Zmluvu vo vzťahu k tejto Službe, zaväzuje sa Užívateľ uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške určenej podľa spomínaného vzorca.

 

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejných služieb, vrátane všetkých jej súčastí, t.j. najmä Všeobecných obchodných podmienok na poskytovanie verejných služieb, Osobitných podmienok, Tarifou DTV, Tarifou Internet a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

 

Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.

Internet a DTV 3 mesiace zadarmo - JRS

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

 

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

 

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Objednávaná služba

Cena mesačne počas prvých 3 mesiacov

Cena mesačne od 4. mesiaca

INTERNET 50 (1P/2P)

0€

Podľa kampaní  LBO, LBQ, LBP, LBR, LBT, LBS

INTERNET 300 (1P/2P)

0€

INTERNET 600 (1P/2P)

0€

INTERNET 1000 (1P/2P)

0€

INTERNET 150*(1P/2P)

0€

INTERNET 300*(1P/2P)

0€

DTV KLASIK

0€

Podľa kampane  LC3, LC4

DTV KOMFORT

0€

Nájomné na 1 mesiac za prvý STB s HD

0€

MH8

Nájomné za CA modul

0€

Nájomné na 1 mesiac za Wifi modem

0€

Nájomné na 1 mesiac za Wifi modem Mercury

0€

Nájomné za 1 mesiac za Connect Box

0€

 

Doba zvýhodnenia: Prvé 3 mesiace od aktivácie zvýhodnenia podľa podmienok tejto kampane

 

Doba vernosti: Riadi sa dobou vernosti základných služieb v 24 mesačnom portfóliu podľa kampaní LBO, LBQ, LBP, LBR, LBT, LBS, LC3, LC4.

 

Ďalšie podmienky:

Od 4. mesiaca platí zákazník bežnú cenu v závislosti od typu základných služieb v 24 mesačnom portfóliu podľa kampaní LBO, LBQ, LBP, LBR, LBT, LBS, LC3, LC4.

 

Predpokladom využitia tejto kampane je podpis Zmluvy, ktorej predmetom sú výlučne kampane DTV 2021 (LC3, LC4), Internet 2020 (LBO, LBQ), Internet + TV Start 2020 (LBR, LBP) a Internet 1000 2020 (LBT), Internet 1000 2020 + TV Start 2020 (LBS) v 24 mesačnej vernosti.

 

* Uvedené rýchlosti je možné využiť v lokalitách, kde z technických dôvodov nie je možné využiť rýchlosť vyššiu ako 300Mbit/s.

 

Užívateľ môže počas doby vernosti požiadať o zmenu rozsahu poskytovania Služby, resp. o prechod na inú Službu len v prípade, ak spĺňa podmienky poskytnutia inej kampane, ktorú využije.

 

Pred uplynutím doby viazanosti má Užívateľ vo vzťahu k Službe, na ktorú sa vzťahuje príslušná doba viazanosti, právo na (a) ukončenie Zmluvy z iných ako zákonných dôvodov, (b) zmenu Zmluvy spočívajúcu v znížení rozsahu Služby, (c) takú zmenu Služby, ktorá nespĺňa podmienky žiadnej inej prebiehajúcej kampane Poskytovateľa, (d) zmenu Služby na Službu bez viazanosti, alebo (e) zmenu Služby na Službu s kratšou dobou viazanosti než je doba zostávajúca do uplynutia doby viazanosti Služby, ktorej sa zmena týka, iba v prípade, že Užívateľ Poskytovateľovi uhradí poplatok vo vzťahu k takejto Službe, ktorého výška sa riadi vzorcom uvedeným v kampaniach LBO, LBQ, LBP, LBR, LBT, LBS, LC3, LC4.

 

Ostatné ceny budú fakturované/účtované podľa Tarify DTV a Tarify jednorazových služieb a iných platieb. Spôsob platby, Obdobie a splatnosť Ceny sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejných služieb, Tarifou DTV, Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

 

Uvedené ceny, sú vrátane 20% DPH