DTV 2023 s Internetom na 24 mesiacov – LDH

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba digitálnej retransmisie

Mesačná cena pri využívaní služby v kombinácií so službou Internet

Klasik (vrátane 1 tematického balíka)*

6,90€

Komfort

11,90€

Komfort Plus

14,80€

Komplet

32,90€

Doba zvýhodnenia: Počas celej doby využívania Služby podľa podmienok tejto kampane

Doba viazanosti: 24 mesiacov od začiatku poskytovania služby

Ďalšie podmienky: Cena za službu digitálnej uvedená v tejto kampani je platná pri využívaní služby digitálnej retransmisie v kombinácii so službou Internet 2023, prípadne v kombinácii s dvoma službami – Internet 2023 a Telefón 2020.

Službu digitálnej retransmisie je možné poskytovať len s využitím prenajatého, resp. zakúpeného set-top boxu alebo CA modulu od Poskytovateľa, v cene podľa platnej Tarify, resp. podmienok aktuálne platnej kampane.

*Užívateľ služby Klasik má možnosť vlastného výberu tematického balíka, ktorý je súčasťou predplatného služby Klasik. Výber je možný z balíkov: Darwin, Relax, Kids, Music, News, Šport, Maďarský a Nemecký.

Pred uplynutím doby viazanosti má Užívateľ vo vzťahu k Službe, na ktorú sa vzťahuje príslušná doba viazanosti, právo na (a) ukončenie Zmluvy z iných ako zákonných dôvodov, (b) zmenu Zmluvy spočívajúcu v znížení rozsahu Služby, (c) takú zmenu Služby, ktorá nespĺňa podmienky žiadnej inej prebiehajúcej kampane Poskytovateľa, (d) zmenu Služby na Službu bez viazanosti, alebo (e) zmenu Služby na Službu s kratšou dobou viazanosti než je doba zostávajúca do uplynutia doby viazanosti Služby, ktorej sa zmena týka, iba v prípade, že Užívateľ Poskytovateľovi uhradí poplatok vo vzťahu k takejto Službe vo výške určenej podľa nasledovného vzorca: P=120-(2,5*PM) pri 24 mesačnom období viazanosti, pričom P predstavuje výšku poplatku v EUR a PM predstavuje počet začatých kalendárnych mesiacov, ktoré uplynuli od začiatku doby viazanosti.

Ak pred uplynutím doby viazanosti Užívateľ poruší povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy vo vzťahu k Službe, na ktorú sa vzťahuje príslušná doba viazanosti a v dôsledku takého porušenia ukončí Poskytovateľ Zmluvu vo vzťahu k tejto Službe, zaväzuje sa Užívateľ uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške určenej podľa vyššie uvedeného vzorca.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, vrátane všetkých jej súčastí, t. j. najmä Všeobecných obchodných podmienok na poskytovanie verejne dostupných služieb, Osobitných podmienok, Tarifou DTV, Tarifou Internet a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane predstavujú mesačné poplatky za využívanie služieb podľa týchto podmienok kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.

Internet s retransmisiou so zľavou - JYS

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba prístupu do siete Internet

Zľava z mesačnej ceny služby počas prvých 24 mesiacov poskytovania služby

Mesačná cena služby od 25. mesiaca poskytovania služby

INTERNET 100

-1,00 €

Podľa kampane LDI

INTERNET 500

-4,00 €

INTERNET 800

-8,00 €

INTERNET 1000

-4,00 €

Doba zvýhodnenia: 24 mesiacov od začiatku využívania služby podľa tejto kampane

Doba vernosti: Riadi sa dobou vernosti základných služieb v 24 mesačnom portfóliu kampane LDI

Ďalšie podmienky: Od 25. mesiaca platí zákazník bežnú cenu v závislosti od typu služieb podľa  kampane LDI

Pri navýšení služieb musí byť mesačná cena viazaných služieb vyššia minimálne o sumu 1,90 € v porovnaní s pôvodnou cenou, ktorú užívateľ platil doposiaľ.

Zvýšenie ceny za balík služieb minimálne o sumu 1,90 je podmienkou využitia tejto kampane aj pri vytvorení balíka služieb dokúpením dosiaľ nevyužívanej služby.

Podmienkou využitia tejto kampane je využívanie služieb prístupu do siete internet spolu so službou digitálnej retransmisie v 24 mesačnej viazanosti alebo so službou UPC TV v kampani UPC TV k internetu na 24 mesiacov.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, vrátane všetkých jej súčastí, t.j. najmä Všeobecných obchodných podmienok na poskytovanie verejne dostupných služieb, Osobitných podmienok, Tarifou Internet a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane predstavujú mesačné poplatky za využívanie služieb podľa týchto podmienok kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.

Internet so zľavou na 24 mesiacov - JYL

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba prístupu do siete internet

Mesačná cena za službu počas prvých 24 mesiacov

Mesačná cena služby od 25. mesiaca

INTERNET 100

-1,00 €

Podľa kampane LDI

INTERNET 500

-2,00 €

INTERNET 800

-3,00 €

INTERNET 1000

-4,00 €

Doba zvýhodnenia: 24 mesiacov od začiatku využívania služby podľa tejto kampane

Doba viazanosti: Riadi sa dobou viazanosti základných služieb v 24 mesačnom portfóliu kampane LDI

Ďalšie podmienky: Od 25. mesiaca platí zákazník bežnú cenu v závislosti od typu služieb podľa kampane LDI, LDK, LDJ a LDL

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, vrátane všetkých jej súčastí, t.j. najmä Všeobecných obchodných podmienok na poskytovanie verejne dostupných služieb, Osobitných podmienok, Tarifou Internet a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny  sú uvedené vrátane 20% DPH.

DTV 2023 v kombinácii s Internetom bez viazanosti - JYB

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba digitálnej retransmisie

Mesačná cena za poskytovanie služby

Klasik (vrátane 1 tematického balíka)*

8,90€

Komfort

13,90€

Komfort Plus

16,80€

Komplet

34,90€

Doba zvýhodnenia: počas celej doby využívania Služby podľa podmienok tejto kampane

Doba viazanosti -

Ďalšie podmienky:

Kampaň je možné kombinovať s kampaňami pre službu prístupu do siete Internet a aktuálnou kampaňou pre Telefón.

Službu digitálnej retransmisie je možné poskytovať len s využitím prenajatého, resp. zakúpeného set-top boxu alebo CA modulu od Poskytovateľa podľa platnej Tarify, resp. podmienok aktuálne platnej kampane.

*Užívateľ služby Klasik má možnosť vlastného výberu tematického balíka, ktorý je súčasťou predplatného služby Klasik. Výber je možný z balíkov: Darwin, Relax, Kids, Music, News, Šport, Maďarský a Nemecký.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, vrátane Podmienok, Tarifou DTV, Tarifou Internet a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane predstavujú mesačné poplatky za využívanie služieb podľa týchto podmienok kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.