Internet s retransmisiou so zľavou - JYS

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba prístupu do siete Internet

Zľava z mesačnej ceny služby počas prvých 24 mesiacov poskytovania služby

Mesačná cena služby od 25. mesiaca poskytovania služby

INTERNET 100

-1,00 €

Podľa kampane LDI

INTERNET 500

-4,00 €

INTERNET 800

-8,00 €

INTERNET 1000

-4,00 €

Doba zvýhodnenia: 24 mesiacov od začiatku využívania služby podľa tejto kampane

Doba vernosti: Riadi sa dobou vernosti základných služieb v 24 mesačnom portfóliu kampane LDI

Ďalšie podmienky: Od 25. mesiaca platí zákazník bežnú cenu v závislosti od typu služieb podľa  kampane LDI

Pri navýšení služieb musí byť mesačná cena viazaných služieb vyššia minimálne o sumu 1,90 € v porovnaní s pôvodnou cenou, ktorú užívateľ platil doposiaľ.

Zvýšenie ceny za balík služieb minimálne o sumu 1,90 je podmienkou využitia tejto kampane aj pri vytvorení balíka služieb dokúpením dosiaľ nevyužívanej služby.

Podmienkou využitia tejto kampane je využívanie služieb prístupu do siete internet spolu so službou digitálnej retransmisie v 24 mesačnej viazanosti alebo so službou UPC TV v kampani UPC TV k internetu na 24 mesiacov.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, vrátane všetkých jej súčastí, t.j. najmä Všeobecných obchodných podmienok na poskytovanie verejne dostupných služieb, Osobitných podmienok, Tarifou Internet a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane predstavujú mesačné poplatky za využívanie služieb podľa týchto podmienok kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.