Internet so zľavou na 24 mesiacov - JNI

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba prístupu do siete Internet

Výška mesačnej zľavy počas prvých 24 mesiacov poskytovania služby

Mesačná cena služby od 25. mesiaca poskytovania služby

Internet Mini

-1,00 €

Podľa kampane LDM

Internet Mini Wifi

-1,00 €

Internet Štandard

-2,00 €

Internet Štandard Wifi

-2,00 €

Internet Extra

-3,00 €

Internet Extra Wifi

-3,00 €

Doba zvýhodnenia: 24 mesiacov od začiatku využívania služby podľa tejto kampane.

Doba viazanosti: Riadi sa dobou viazanosti základných služieb v 24 mesačnom portfóliu kampane LDM.

Ďalšie podmienky: Od 25. mesiaca platí užívateľ bežnú cenu v závislosti od typu služieb podľa kampane LDM.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, vrátane všetkých jej súčastí, t.j. najmä Všeobecných obchodných podmienok na poskytovanie verejne dostupných služieb, Osobitných podmienok, Tarifou Internet a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH.

Kampaň Internet pre Ružomberok a okolie – LDM

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba prístupu do siete Internet

Rýchlosť prenosu dát

Mesačná cena za poskytovanie služby

Mini

20/2 Mbit/s

7,90€

Mini Wifi

10/1 Mbit/s

7,90€

Štandard

30/4 Mbit/s

10,90€

Štandard Wifi

15/2 Mbit/s

10,90€

Extra

40/6 Mbit/s

13,90€

Extra wifi

20/3 Mbit/s

13,90€

*platí pre nových užívateľov, ktorí na danej adrese služby prístupu do siete Internet ešte nevyužívali

Doba zvýhodnenia: Počas celej doby využívania Služby podľa podmienok tejto kampane 

Doba viazanosti :  24 mesiacov od začiatku poskytovania Služby

Ďalšie podmienky: Ktorúkoľvek službu Internet je možné poskytovať len s využitím prenajatého, resp. zakúpeného wifi-routera TP LINK ARCHER od Poskytovateľa, v cene podľa podľa platnej Tarify, resp. podmienok aktuálne platnej kampane alebo s využitím vlastného zariadenia (Wifi router s ethernetovými portami), ktoré spĺňa technické požiadavky na využívanie týchto služieb.

Pred uplynutím doby viazanosti má Užívateľ vo vzťahu k Službe, na ktorú sa vzťahuje príslušná doba viazanosti, právo na (a) ukončenie Zmluvy z iných ako zákonných dôvodov, (b) zmenu Zmluvy spočívajúcu v znížení rozsahu Služby, (c) takú zmenu Služby, ktorá nespĺňa podmienky žiadnej inej prebiehajúcej kampane Poskytovateľa, (d) zmenu Služby na Službu bez viazanosti, alebo (e) zmenu Služby na Službu s kratšou dobou viazanosti než je doba zostávajúca do uplynutia doby viazanosti Služby, ktorej sa zmena týka, iba v prípade, že Užívateľ Poskytovateľovi uhradí poplatok vo vzťahu k takejto Službe vo výške určenej podľa nasledovného vzorca: P=120-(2,5*PM) pri 24 mesačnom období viazanosti, pričom P predstavuje výšku poplatku v EUR a PM predstavuje počet začatých kalendárnych mesiacov, ktoré uplynuli od začiatku doby viazanosti.

Ak pred uplynutím doby viazanosti Užívateľ poruší povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy vo vzťahu k Službe, na ktorú sa vzťahuje príslušná doba viazanosti a v dôsledku takého porušenia ukončí Poskytovateľ Zmluvu vo vzťahu k tejto Službe, zaväzuje sa Užívateľ uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške určenej podľa vyššie uvedeného vzorca.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, vrátane všetkých jej súčastí, t. j. najmä Všeobecných obchodných podmienok na poskytovanie verejne dostupných služieb, Osobitných podmienok, Tarifou Internet a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane predstavujú mesačné poplatky za využívanie služieb podľa týchto podmienok kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.