Zľava k Rýchlej SIM cez UPC – JW8

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Vybrané produkty mobilných služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto podmienky kampane

Mesačná zľava za 2. a 3. aktiváciu vybraných produktov mobilných služieb (paušálov)

SLOBODA 100 (6 €)

- 6,00 €

SLOBODA 300 (10 €)

- 10,00 €

SLOBODA ∞ (18 €)

- 18,00 €

SLOBODA HLAS (16 €)

- 16,00 €

SLOBODA 100+ (11 €)

- 11,00 €

SLOBODA 300+ (15 €)

- 15,00 €

SLOBODA + (21 €)*

- 21,00 €

SLOBODA + (23 €)

- 23,00 €

SLOBODA DÁTA  (15 €)

- 15,00 €

SLOBODA pre MLADÝCH (4 €)**

- 4,00 €

SLOBODA pre MLADÝCH  + (10 €)**

- 10,00 €

* platí iba pri pravidelnej platbe kartou

**študentský paušál – aktuálne zvýhodnená cena

Doba zvýhodnenia: 3 kalendárne mesiace od prevzatia/zakúpenia Rýchlej SIMky cez UPC

Doba viazanosti: -

Ďalšie podmienky:

Poskytovateľom predplatených produktov mobilných služieb uvedených v týchto podmienkach kampane je telekomunikačný operátor 4ka (spoločnosť SWAN, a.s., so sídlom Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 35 680 202).

Zľava podľa týchto podmienok kampane môže byť poskytnutá najviac dvakrát, a to na základe v poradí druhej a tretej aktivácie niektorého z predplatených produktov mobilných služieb podľa týchto podmienok kampane na Rýchlej SIMke cez UPC, uskutočnenej v lehote do troch kalendárnych mesiacov od jej zakúpenia.

Zľava podľa predošlej vety bude uplatnená vždy v nasledujúcej faktúre za služby UPC vystavenej po aktivácii predplateného produktu mobilnej služby na Rýchlej SIMke cez UPC, pričom na faktúre UPC sa zľava bude zobrazovať ako „Zľava Rýchla SIMka cez UPC“. Podmienkou využitia zľavy podľa týchto podmienok kampane je, aby mal užívateľ nastavenú mesačnú frekvenciu vystavovania faktúr.

Zľavu podľa týchto podmienok kampane je možné poskytnúť maximálne do výšky faktúry vystavenej za služby UPC, pričom zľava sa v časti prevyšujúcej sumu faktúry vystavenej za služby UPC neprenáša do ďalšieho kalendárneho mesiaca.

Podmienkou bezplatného získania Rýchlej SIMky cez UPC je využívanie základných služieb UPC v 24 mesačnej viazanosti. Užívateľ môže bezplatne získať viacero Rýchlych SIMiek cez UPC, zľavu podľa týchto podmienok kampane je však v takom prípade možné uplatniť iba vo vzťahu k v poradí prvej aktivovanej SIM karte z predmetných SIM kariet.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, vrátane všetkých jej súčastí, najmä Všeobecných podmienok na poskytovanie verejne dostupných služieb, Tarifou UPC Internet, Tarifou UPC DTV a Tarifou UPC TV.