New Build zľava na služby na 3 mesiace - JNV

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi:

Objednávaná služba

Mesačná cena za službu počas prvých 3 mesiacov poskytovania služby

Mesačná cena za službu od 4. mesiaca poskytovania služby

Internet 100

0,00 €

9,90 €

Internet 400

0,00 €

11,90 €

Internet 600

0,00 €

16,90 €

Nájomné na 1 mesiac za Wifi modem Mercury

0,00 €

podľa podmienok kampane JT5

Nájomné na 1 mesiac za Connect box

0,00 €

Nájomné na 1 mesiac za GIGA Connect box 6

0,00 €

Doba viazanosti: 24 mesiacov od začiatku využívania služby

Ďalšie podmienky: Službu Internet je možné poskytovať len s využitím prenajatého, resp. zakúpeného modemu od Poskytovateľa podľa platnej Tarify resp. podmienok aktuálne platnej kampane.

Pred uplynutím doby viazanosti má Užívateľ vo vzťahu k Službe, na ktorú sa vzťahuje príslušná doba viazanosti, právo na (a) ukončenie Zmluvy z iných ako zákonných dôvodov, (b) zmenu Zmluvy spočívajúcu v znížení rozsahu Služby, (c) takú zmenu Služby, ktorá nespĺňa podmienky žiadnej inej prebiehajúcej kampane Poskytovateľa, (d) zmenu Služby na Službu bez viazanosti, alebo (e) zmenu Služby na Službu s kratšou dobou viazanosti než je doba zostávajúca do uplynutia doby viazanosti Služby, ktorej sa zmena týka, iba v prípade, že Užívateľ Poskytovateľovi uhradí poplatok vo vzťahu k takejto Službe vo výške určenej podľa nasledovného vzorca: P=120-(2,5*PM) pri 24 mesačnom období viazanosti, pričom P predstavuje výšku poplatku v EUR a PM predstavuje počet začatých kalendárnych mesiacov, ktoré uplynuli od začiatku doby viazanosti.

Ak pred uplynutím doby viazanosti Užívateľ poruší povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy vo vzťahu k Službe, na ktorú sa vzťahuje príslušná doba viazanosti a v dôsledku takého porušenia ukončí Poskytovateľ Zmluvu vo vzťahu k tejto Službe, zaväzuje sa Užívateľ uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške určenej podľa vyššie uvedeného vzorca.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, vrátane všetkých jej súčastí, najmä Všeobecných obchodných podmienok na poskytovanie verejne dostupných služieb, Osobitných podmienok, Tarify Internet a Tarify jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane predstavujú mesačné poplatky za využívanie služieb podľa týchto podmienok kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.