Internet 300 a 600 s UPC TV Smart - LEZ

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Objednávaná služba

Mesačná cena  počas prvých 4 mesiacov poskytovania služby

Mesačná cena  od 5. mesiaca poskytovania služby

INTERNET 300

12,90 €

12,90 €

INTERNET 600

15,90 €

15,90 €

UPC TV SMART*

0 €

3 €

* vrátane 1 tematického balíka v cene

Doba zvýhodnenia: Počas 4 mesiacov od dátumu aktivácie tejto kampane

Doba viazanosti: 24 mesiacov od začiatku poskytovania služby

Ďalšie podmienky:

Službu prístupu do siete Internet 300 a službu Internet 600 je možné poskytovať len s využitím prenajatého resp. zakúpeného modemu od Poskytovateľa podľa platnej Tarify resp. podľa podmienok aktuálne platnej kampane.

Užívateľ služby internetovej retransmisie UPC TV Smart má nárok na vlastný výber jedného tematického balíka, ktorý je súčasťou predplatného služby UPC TV Smart. Na výber sú k dispozícii tematické balíky: Pre objaviteľov, Pre oddych, Pre športovcov, Pre milovníkov hudby, Pre žurnalistov, Pre deti, Maďarský, Nemecký.Užívateľovi Poskytovateľ umožňuje zvolený tematický balík vymeniť za iný maximálne 1x za 1 mesiac. V prípade, že Užívateľ neuvedie preferenciu tematického balíka, bude mu automaticky aktivovaný balík Pre športovcov.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, vrátane všetkých jej súčastí, t. j. najmä Všeobecných obchodných podmienok na poskytovanie verejne dostupných služieb, Osobitných podmienok, Tarifou Internet, Tarifou UPC TV a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane predstavujú mesačné poplatky za využívanie služieb podľa týchto podmienok kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.