Tematické a prémiové balíky k DTV 2021 - JQY

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

 Osoby, na ktoré sa kampaň vťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba

Cena za službu

Relax

1,90 €

Darwin

1,90 €

Sport

1,90 €

Music

1,90 €

Kids

1,90 €

News

1,90 €

Maďarský balík

1,90 €

Nemecký balík

1,90 €

Plus

2,90 €

Doba zvýhodnenia: Počas celej doby využívania Služby podľa podmienok tejto kampane 

Doba viazanosti:  -

Ďalšie podmienky: Službu DTV retransmisie je možné poskytovať len s využitím prenajatého resp. zakúpeného STB alebo CA modulu od Poskytovateľa podľa platnej Tarify resp. podmienok aktuálne platnej kampane.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejných služieb, vrátane všetkých jej súčastí, t.j. najmä Všeobecných obchodných podmienok na poskytovanie verejných služieb, Osobitných podmienok, Tarifou DTV, Tarifou Internet a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.