Internet pre seniorov + TV Start 2020 – MHX

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Základná Služba

Mesačná cena

Nájomné za modem

Internet 25 + TV Start

6,00 €

1,90 €

Doba zvýhodnenia: Počas celej doby využívania Služby podľa podmienok tejto kampane 

Doba vernosti:  24 mesiacov od začiatku poskytovania Služby s automatickým obnovením na ďalších 12 mesiacov, v prípade, že Užívateľ nevyjadrí svoj úmysel o ukončenie poskytovania Služby podľa podmienok tejto kampane počas obdobia najneskôr 1 mesiac pred skončením doby vernosti.

Ďalšie podmienky: Službu Internet 25 je možné poskytovať len s využitím prenajatého resp. zakúpeného modemu (Model Technicolor) od Poskytovateľa podľa platnej Tarify resp. podmienok aktuálne platnej kampane.

Poskytovateľ vyhovie žiadosti Užívateľa o zmenu Zmluvy, o ktorú Užívateľ požiada počas doby viazanosti uvedenej v tejto kampani, výlučne podľa vlastného uváženia.

Pred uplynutím doby viazanosti má Užívateľ vo vzťahu k Službe, na ktorú sa vzťahuje príslušná doba viazanosti, právo na (a) ukončenie Zmluvy z iných ako zákonných dôvodov, (b) zmenu Zmluvy spočívajúcu v znížení rozsahu Služby, (c) takú zmenu Služby, ktorá nespĺňa podmienky žiadnej inej prebiehajúcej kampane Poskytovateľa, (d) zmenu Služby na Službu bez viazanosti, alebo (e) zmenu Služby na Službu s kratšou dobou viazanosti než je doba zostávajúca do uplynutia doby viazanosti Služby, ktorej sa zmena týka, iba v prípade, že Užívateľ Poskytovateľovi uhradí poplatok vo vzťahu k takejto Službe vo výške určenej podľa nasledovného vzorca: P=120-(2,5*PM) pri 24 mesačnom období viazanosti a P=120-(5*PM) pri 12 mesačnom období viazanosti, pričom P predstavuje výšku poplatku v EUR a PM predstavuje počet začatých kalendárnych mesiacov, ktoré uplynuli od začiatku doby viazanosti.

Ak pred uplynutím doby viazanosti Užívateľ poruší povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy vo vzťahu k Službe, na ktorú sa vzťahuje príslušná doba viazanosti a v dôsledku takého porušenia ukončí Poskytovateľ Zmluvu vo vzťahu k tejto Službe, zaväzuje sa Užívateľ uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške určenej podľa vyššie uvedeného vzorca.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejných služieb, vrátane všetkých jej súčastí, t.j. najmä Všeobecných obchodných podmienok na poskytovanie verejných služieb, Osobitných podmienok, Tarifou Internet a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb. Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.