Office TV so zľavou - 24 mesiacov - JMF

Táto kampaň sa vzťahuje na používanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba

Zľava z mesačnej ceny služby  počas prvých 24 mesiacov poskytovania služby

Cena od 25. mesiaca poskytovania služby

Office TV S (vrátane 1 tematického balíku)*

-2,00 €

Podľa kampane LFA

Office TV M

-2,00 €

Office TV L

-2,00 €

Doba zvýhodnenia: Počas prvých 24 mesiacov využívania služby podľa podmienok tejto kampane

Doba viazanosti: Riadi sa dobou viazanosti základných služieb v 24 mesačnom portfóliu kampane LFA

Ďalšie podmienky:

Podmienkou využitia tejto kampane je využívanie služieb digitálnej retransmisie v 24 mesačnej viazanosti.

Od 25. mesiaca platí užívateľ bežnú cenu podľa kampane LFA.

* Užívateľ služby Office TV S má nárok na vlastný výber tematického balíka, ktorý je súčasťou predplatného služby Office TV S. Užívateľovi Poskytovateľ umožňuje zvolený tematický balík vymeniť za iný maximálne 1-krát za 1 mesiac, pričom táto zmena nemá vplyv na obdobie viazanosti.

Spôsob platby, obdobie a splatnosť ceny sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb pre podnikateľov, Tarifou Office Televízia a Tarifou UPC B2B jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane sú uvedené vrátane 20% DPH.