Kampaň DTV prémiové balíky II - MBP

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Prémiový balík

Cena za mesiac

FilmBox HD

3,90 €

Adult

7,90 €

Doba zvýhodnenia je počas celej doby využívania Služby podľa podmienok tejto kampane 

Doba vernosti  -

V prípade, že zákazník požiada o zrušenie prémiového balíku, ktorý je predmetom tejto kampane,  plynie mesačná výpovedná lehota  a to prvým dňom nasledujúceho mesiaca od  kedy zákazník vyjadril svoju žiadosť o ukončenie poskytovania služby.

Fakturácia:

Ostatné Ceny budú fakturované/účtované podľa Tarify DTV a Tarify jednorazových služieb a iných platieb. Spôsob platby, Obdobie a splatnosť Ceny sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, Tarifou DTV a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.