Kampaň DTV prémiové balíky II.– MBP

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie služby digitálnej retransmisie - prémiové balíky:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje: Noví alebo existujúci užívatelia so záujmom o služby digitálnej retransmisie, ktorí k 8.1.2018 nevyužívali službu resp. služby, ktoré sú predmetom tejto kampane, a o ktorú, resp. ktoré majú záujem.

Poskytovateľ sa zaväzuje:

 Prémiový balík  Cena za mesiac

 Filmbox Premium HD

 3.90 €
 Adult 7.90 € 

 

Doba zvýhodnenia je počas celej doby využívania Služby podľa podmienok tejto kampane.

Doba vernosti -

Na služby, ktoré sú predmetom tejto kampane, sa vzťahuje 1-mesačná výpovedná lehota, ktorá plynie od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom klient vyjadril svoju žiadosť o ukončenie poskytovania služby.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejných služieb, vrátane Podmienok, Tarifou INTERNET a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.

Tieto podmienky kampane sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytovaní verejných služieb.