Zľava 6 mesiacov pre Internet 1000 – JRU

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

 Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba

Zľava mesačne

počas 6 mesiacov

Cena mesačne od 7. mesiaca

Internet 1000

- 4,00 €

 (Podľa kampane LBT, LBS)

Doba zvýhodnenia: Prvých 6 mesiacov od aktivácie zvýhodnenia podľa podmienok tejto kampane

Doba vernosti: Riadi sa dobou vernosti základnej služby podľa kampane LBT, LBS

Ďalšie podmienky:

Službu INTERNET 1000 je možné poskytovať len s využitím prenajatého resp. zakúpeného modemu CONNECT BOX od Poskytovateľa podľa platnej Tarify resp. podmienok aktuálne platnej kampane.

Ostatné ceny budú fakturované/účtované podľa Tarify Internet a Tarify jednorazových služieb a iných platieb. Spôsob platby, Obdobie a splatnosť Ceny sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejných služieb Tarifou Internet a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.

Kampaň Internet 1000 + TV Start - LBS

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Balík Služieb

Celková mesačná cena

INTERNET 1000 + TV Start

23,00€

Doba zvýhodnenia: Počas celej doby využívania Služby podľa podmienok tejto kampane 

Doba vernosti: 24 mesiacov od začiatku poskytovania Služby s automatickým obnovením na ďalších 12 mesiacov, v prípade, že Užívateľ nevyjadrí svoj úmysel o ukončenie poskytovania Služby podľa podmienok tejto kampane počas obdobia najneskôr 1 mesiac pred skončením doby vernosti

Ďalšie podmienky:

Službu INTERNET 1000 je možné poskytovať len s využitím prenajatého resp. zakúpeného modemu ConnectBox od Poskytovateľa podľa platnej Tarify resp. podmienok aktuálne platnej kampane.

Pred uplynutím doby viazanosti má Užívateľ vo vzťahu k Službe, na ktorú sa vzťahuje príslušná doba viazanosti, právo na (a) ukončenie Zmluvy z iných ako zákonných dôvodov, (b) zmenu Zmluvy spočívajúcu v znížení rozsahu Služby, (c) takú zmenu Služby, ktorá nespĺňa podmienky žiadnej inej prebiehajúcej kampane Poskytovateľa, (d) zmenu Služby na Službu bez viazanosti, alebo (e) zmenu Služby na Službu s kratšou dobou viazanosti než je doba zostávajúca do uplynutia doby viazanosti Služby, ktorej sa zmena týka, iba v prípade, že Užívateľ Poskytovateľovi uhradí poplatok vo vzťahu k takejto Službe vo výške určenej podľa nasledovného vzorca: P=120-(2,5*PM) pri 24 mesačnom období viazanosti a P=120-(5*PM) pri 12 mesačnom období viazanosti, pričom P predstavuje výšku poplatku v EUR a PM predstavuje počet začatých kalendárnych mesiacov, ktoré uplynuli od začiatku doby viazanosti.

Ak pred uplynutím doby viazanosti Užívateľ poruší povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy vo vzťahu k Službe, na ktorú sa vzťahuje príslušná doba viazanosti a v dôsledku takého porušenia ukončí Poskytovateľ Zmluvu vo vzťahu k tejto Službe, zaväzuje sa Užívateľ uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške určenej podľa vyššie uvedeného vzorca.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejných služieb, vrátane všetkých jej súčastí, t.j. najmä Všeobecných obchodných podmienok na poskytovanie verejných služieb, Osobitných podmienok, Tarifou Internet a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.