Internet alebo DTV na 3 mesiace zadarmo – JRW

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

 Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Výhody kampane:       

Objednávaná služba

Cena mesačne počas prvých 3 mesiacov

Cena mesačne od 4. mesiaca

INTERNET 50

0€

Podľa kampaní LBO, LBQ, LBP, LBR

INTERNET 300

0€

INTERNET 600

0€

INTERNET 150*

0€

INTERNET 300*

0€

DTV KLASIK

0€

Podľa kampane LC3

DTV KOMFORT

0€

DTV KOMPLET

0€

Nájomné na 1 mesiac za prvý STB s HD

0€

MH8

Nájomné na 1 mesiac za prvý CA modul

0€

Nájomné na 1 mesiac za Wifi modem

0€

Nájomné na 1 mesiac za Wifi modem Mercury

0€

Nájomné na 1 mesiac za Connect box (pre INTERNET 600)

0€

 *Vzhľadom k technologickým možnostiam sú vybrané rýchlosti dostupné v lokalitách v zmysle nižšie uvedenej tabuľky:

Mesto

Dostupná maximálna rýchlosť

Bánovce nad Bebravou, Dubnica nad Váhom, Nová Dubnica, Stará Turá, Veľké Kapušany

do 300M

Doba zvýhodnenia: Prvé 3 mesiace od aktivácie zvýhodnenia podľa podmienok tejto kampane

Doba vernosti: Riadi sa dobou vernosti základných služieb v 24 mesačnom portfóliu podľa kampaní LBO, LBQ, LBP, LBR, LC3 a LC4

Ďalšie podmienky: Od 4. mesiaca platí zákazník bežnú cenu v závislosti od typu základných služieb v 24 mesačnom portfóliu podľa kampaní LBO, LBQ, LBP, LBR, LC3 a LC4.

 Predpokladom využitia tejto kampane je podpis Zmluvy, ktorej predmetom sú výlučne kampane DTV 2021 (LC3, LC4) Internet 2020 (LBO, LBQ), Internet + TV Start 2020 (LBR, LBP) v 24 mesačnej vernosti.

Užívateľ môže počas doby vernosti požiadať o zmenu rozsahu poskytovania Služby, resp. o prechod na inú Službu len v prípade, ak spĺňa podmienky poskytnutia inej kampane, ktorú využije.

Pred uplynutím doby viazanosti má Užívateľ vo vzťahu k Službe, na ktorú sa vzťahuje príslušná doba viazanosti, právo na (a) ukončenie Zmluvy z iných ako zákonných dôvodov, (b) zmenu Zmluvy spočívajúcu v znížení rozsahu Služby, (c) takú zmenu Služby, ktorá nespĺňa podmienky žiadnej inej prebiehajúcej kampane Poskytovateľa, (d) zmenu Služby na Službu bez viazanosti, alebo (e) zmenu Služby na Službu s kratšou dobou viazanosti než je doba zostávajúca do uplynutia doby viazanosti Služby, ktorej sa zmena týka, iba v prípade, že Užívateľ Poskytovateľovi uhradí poplatok vo vzťahu k takejto Službe, ktorého výška sa riadi vzorcom uvedeným v kampaniach LBO, LBQ, LBP, LBR, LC3 a LC4.

 Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejných služieb, vrátane Podmienok, Tarifou INTERNET, Tarifou DTV a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.

Kampaň DTV 2021 - 24 mesiacov 1P – LC3

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba retransmisie

Mesačná cena – 1P

Klasik (vrátane 1 tematického balíka)*

11,00€

Komfort

17,00€

Komplet

37,00€

Doba zvýhodnenia je počas celej doby využívania Služby podľa podmienok tejto kampane 

Doba vernosti je 24 mesiacov od začiatku poskytovania Služby s automatickým obnovením na ďalších 12 mesiacov, v prípade, že Užívateľ nevyjadrí svoj úmysel o ukončenie poskytovania Služby podľa podmienok tejto kampane počas obdobia najneskôr 1 mesiac pred skončením doby vernosti.

Ďalšie podmienky: Túto kampaň je možné kombinovať s kampaňou Internet a Telefón 2020.

Službu DTV retransmisie je možné poskytovať len s využitím prenajatého, resp. zakúpeného set-top boxu alebo CA modulu od Poskytovateľa podľa platnej Tarify, resp. podmienok aktuálne platnej kampane.

*Užívateľ služby Klasik má možnosť vlastného výberu tematického balíka, ktorý je súčasťou predplatného služby Klasik. Výber je možný z balíkov: Darwin, Relax, Kids, Music, News, Šport, Maďarský a Nemecký

Novým zákazníkom, ktorí si objednávajú samostatnú DTV Klasik, Komfort alebo Komplet bude spoločne s Horizon HD mediabox doručený aj modem. Modem bude zákazníkovi poskytnutý do prenájmu bezplatne.

Užívateľ má možnosť v momente objednávky odmietnuť modem pre účely prepojenia s Horizon HD mediaboxom.

Pred uplynutím doby viazanosti má Užívateľ vo vzťahu k Službe, na ktorú sa vzťahuje príslušná doba viazanosti, právo na (a) ukončenie Zmluvy z iných ako zákonných dôvodov, (b) zmenu Zmluvy spočívajúcu v znížení rozsahu Služby, (c) takú zmenu Služby, ktorá nespĺňa podmienky žiadnej inej prebiehajúcej kampane Poskytovateľa, (d) zmenu Služby na Službu bez viazanosti, alebo (e) zmenu Služby na Službu s kratšou dobou viazanosti než je doba zostávajúca do uplynutia doby viazanosti Služby, ktorej sa zmena týka, iba v prípade, že Užívateľ Poskytovateľovi uhradí poplatok vo vzťahu k takejto Službe vo výške určenej podľa nasledovného vzorca: P=120-(2,5*PM) pri 24 mesačnom období viazanosti a P=120-(5*PM) pri 12 mesačnom období viazanosti, pričom P predstavuje výšku poplatku v EUR a PM predstavuje počet začatých kalendárnych mesiacov, ktoré uplynuli od začiatku doby viazanosti.

Ak pred uplynutím doby viazanosti Užívateľ poruší povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy vo vzťahu k Službe, na ktorú sa vzťahuje príslušná doba viazanosti a v dôsledku takého porušenia ukončí Poskytovateľ Zmluvu vo vzťahu k tejto Službe, zaväzuje sa Užívateľ uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške určenej podľa vyššie uvedeného vzorca.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejných služieb, vrátane všetkých jej súčastí, t.j. najmä Všeobecných obchodných podmienok na poskytovanie verejných služieb, Osobitných podmienok, Tarifou DTV a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

 Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.