Internet na 6 mesiacov zadarmo v balíku s DTV – JRV

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

 Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

 Výhody kampane:       

Objednávaná služba

Cena mesačne počas prvých 6 mesiacov

Cena mesačne od 7. mesiaca

INTERNET 50 (v kombinácii s DTV)

0€

Podľa kampaní LBO, LBQ

INTERNET 300 (v kombinácii s DTV)

0€

INTERNET 600 (v kombinácii s DTV)

0€

INTERNET 150* (v kombinácii s DTV)

0€

INTERNET 300* (v kombinácii s DTV)

0€

Nájomné na 1 mesiac za Wifi modem

0€

MH8

Nájomné na 1 mesiac za Wifi modem Mercury

0€

Nájomné  na 1 mesiac za Connect box (len pre  INTERNET 600)

0€

*Vzhľadom k technologickým možnostiam sú vybrané rýchlosti dostupné v lokalitách v zmysle nižšie uvedenej tabuľky:

Mesto

Dostupná maximálna rýchlosť

Bánovce nad Bebravou, Dubnica nad Váhom, Nová Dubnica, Stará Turá, Veľké Kapušany

do 300M

Doba zvýhodnenia: Prvých 6 mesiacov od aktivácie zvýhodnenia podľa podmienok tejto kampane

Doba vernosti: Riadi sa dobou vernosti základných služieb v 24 mesačnom portfóliu podľa kampaní LBO, LBQ

 Ďalšie podmienky: Od 7. mesiaca platí zákazník bežnú cenu v závislosti od typu základných služieb v 24 mesačnom portfóliu podľa kampaní LBO, LBQ,

Predpokladom využitia tejto kampane je podpis Zmluvy, ktorej predmetom sú výlučne kampane DTV 2021 (LC4) a Internet 2020 (LBO, LBQ) v 24 mesačnej vernosti.

Užívateľ môže počas doby vernosti požiadať o zmenu rozsahu poskytovania Služby, resp. o prechod na inú Službu len v prípade, ak spĺňa podmienky poskytnutia inej kampane, ktorú využije.

Pred uplynutím doby viazanosti má Užívateľ vo vzťahu k Službe, na ktorú sa vzťahuje príslušná doba viazanosti, právo na (a) ukončenie Zmluvy z iných ako zákonných dôvodov, (b) zmenu Zmluvy spočívajúcu v znížení rozsahu Služby, (c) takú zmenu Služby, ktorá nespĺňa podmienky žiadnej inej prebiehajúcej kampane Poskytovateľa, (d) zmenu Služby na Službu bez viazanosti, alebo (e) zmenu Služby na Službu s kratšou dobou viazanosti než je doba zostávajúca do uplynutia doby viazanosti Služby, ktorej sa zmena týka, iba v prípade, že Užívateľ Poskytovateľovi uhradí poplatok vo vzťahu k takejto Službe, ktorého výška sa riadi vzorcom uvedeným v kampaniach LBO, LBQ, LC4.

 Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejných služieb, vrátane Podmienok, Tarifou INTERNET, Tarifou DTV a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

 Uvené ceny sú vrátane 20% DPH.

Kampaň DTV 2021 – 24 mesiacov 2P/3P – LC4

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

 Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje: poskytnúť Užívateľovi služby retransmisie za uvedenú cenu:

Služba retransmisie

Mesačná cena – 2P/3P

Klasik (vrátane 1 tematického balíka)*

7,00€

Komfort

12,00€

Komplet

33,00€

Doba zvýhodnenia: Počas celej doby využívania Služby podľa podmienok tejto kampane 

Doba vernosti : 24 mesiacov od začiatku poskytovania Služby s automatickým obnovením na ďalších 12 mesiacov, v prípade, že Užívateľ nevyjadrí svoj úmysel o ukončenie poskytovania Služby podľa podmienok tejto kampane počas obdobia najneskôr 1 mesiac pred skončením doby vernosti

Ďalšie podmienky:

Kampaň je možné kombinovať s kampaňami Internet (v 2P), Telefón 2020 (len v 3P).

Službu DTV retransmisie je možné poskytovať len s využitím prenajatého, resp. zakúpeného set-top boxu alebo CA modulu od Poskytovateľa podľa platnej Tarify, resp. podmienok aktuálne platnej kampane.

*Užívateľ služby Klasik má možnosť vlastného výberu tematického balíka, ktorý je súčasťou predplatného služby Klasik. Výber je možný z balíkov: Darwin, Relax, Kids, Music, News, Šport, Maďarský a Nemecký.

Pred uplynutím doby viazanosti má Užívateľ vo vzťahu k Službe, na ktorú sa vzťahuje príslušná doba viazanosti, právo na (a) ukončenie Zmluvy z iných ako zákonných dôvodov, (b) zmenu Zmluvy spočívajúcu v znížení rozsahu Služby, (c) takú zmenu Služby, ktorá nespĺňa podmienky žiadnej inej prebiehajúcej kampane Poskytovateľa, (d) zmenu Služby na Službu bez viazanosti, alebo (e) zmenu Služby na Službu s kratšou dobou viazanosti než je doba zostávajúca do uplynutia doby viazanosti Služby, ktorej sa zmena týka, iba v prípade, že Užívateľ Poskytovateľovi uhradí poplatok vo vzťahu k takejto Službe vo výške určenej podľa nasledovného vzorca: P=120-(2,5*PM) pri 24 mesačnom období viazanosti a P=120-(5*PM) pri 12 mesačnom období viazanosti, pričom P predstavuje výšku poplatku v EUR a PM predstavuje počet začatých kalendárnych mesiacov, ktoré uplynuli od začiatku doby viazanosti.

Ak pred uplynutím doby viazanosti Užívateľ poruší povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy vo vzťahu k Službe, na ktorú sa vzťahuje príslušná doba viazanosti a v dôsledku takého porušenia ukončí Poskytovateľ Zmluvu vo vzťahu k tejto Službe, zaväzuje sa Užívateľ uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške určenej podľa vyššie uvedeného vzorca.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejných služieb, vrátane všetkých jej súčastí, t.j. najmä Všeobecných obchodných podmienok na poskytovanie verejných služieb, Osobitných podmienok, Tarifou DTV, Tarifou Internet a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.