UPC TV na 24 mesiacov - v kombinácii s internetom - LEV

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba internetovej retransmisie

Mesačná cena za poskytovanie služby

UPC TV Smart (vrátane 1 tematického balíka)

6,90€

UPC TV Happy

11,90€

UPC TV Happy Plus

14.80€

UPC TV Super

30,90€

Doba zvýhodnenia: Počas celej doby využívania služby podľa podmienok tejto kampane

Doba viazanosti: 24 mesiacov od začiatku poskytovania služby

Ďalšie podmienky:

Služba UPC TV je automaticky poskytovaná spolu s TV Archívom.

Užívateľ služby UPC TV Smart má možnosť vlastného výberu tematického balíka, ktorý je súčasťou predplatného služby UPC TV Smart. Výber je možný z balíkov: Pre objaviteľov, Pre oddych, Pre športovcov, Pre milovníkov hudby, Pre žurnalistov, Pre deti, Maďarský,Nemecký. V prípade, že Užívateľ neuvedie preferenciu tematického balíka, bude mu automaticky aktivovaný balík Pre oddych. Užívateľovi Poskytovateľ umožňuje zvolený tematický balík vymeniť za iný maximálne 1x za 1 mesiac.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, vrátane všetkých jej súčastí, t. j. najmä Všeobecnými obchodnými podmienkami na poskytovanie verejne dostupných služieb, Osobitnými podmienkami, Tarifou UPC TV, Tarifou Internet a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane predstavujú mesačné poplatky za využívanie služieb podľa týchto podmienok kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.