UPC TV k internetu - 1 týždeň na skúšku - JUW

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba retransmisie

Mesačná cena za službu

UPC TV Smart (vrátane 1 tematického balíka)

7,90 €

UPC TV Happy

11,90 €

UPC TV Super

27,90 €

Doba zvýhodnenia: Počas celej doby využívania Služby podľa podmienok tejto kampane

Doba viazanosti: -

Ďalšie podmienky: Prvých 7 dní od dátumu aktivácie tejto kampane nie je spoplatnených. Po ich uplynutí Užívateľ pokračuje vo využívaní služieb v zmysle podmienok tejto kampane.

K ukončeniu poskytovania služby UPC TV počas prvých 7 dní dochádza doručením oznámenia o tom, že si Užívateľ neželá ďalej využívať službu UPC TV; k deaktivácii služby UPC TV dochádza dňom doručenia oznámenia Poskytovateľovi.

Zvýhodnenie v podobe bezplatného užívania služby UPC TV počas jedného týždňa môže konkrétny Užívateľ využiť najviac raz.

Služba UPC TV Super je automaticky poskytovaná spolu s TV Archívom.

Užívateľ služby UPC TV Smart má možnosť vlastného výberu tematického balíka, ktorý je súčasťou predplatného služby UPC TV Smart. Výber je možný z balíkov: Pre objaviteľov, Pre oddych, Pre športovcov, Pre milovníkov hudby, Pre žurnalistov, Pre deti, Maďarský. V prípade, že Užívateľ neuvedie preferenciu tematického balíka, bude mu automaticky aktivovaný balík Pre oddych. Užívateľovi Poskytovateľ umožňuje zvolený tematický balík vymeniť za iný maximálne 1x za 1 mesiac.

Užívateľ si môže doobjednať balíky HBO, Cinemax, SuperFilm v cene podľa aktuálnej tarify.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní prístupu k službe UPC TV, vrátane Podmienok, Tarifou UPC TV a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane predstavujú mesačné poplatky za využívanie služieb podľa týchto podmienok kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.

Internet s retransmisiou so zľavou - JYP

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba prístupu do siete Internet

Zľava z mesačnej ceny služby počas prvých 24 mesiacov poskytovania služby

Mesačná cena služby od 25. mesiaca poskytovania služby

INTERNET 100

-1,00 €

Podľa kampane LDK

INTERNET 400

-4,00 €

INTERNET 600

-8,00 €

Doba zvýhodnenia: 24 mesiacov od začiatku využívania služby podľa tejto kampane

Doba vernosti: Riadi sa dobou vernosti základných služieb v 24 mesačnom portfóliu kampane LDK

Ďalšie podmienky: Od 25. mesiaca platí zákazník bežnú cenu v závislosti od typu služieb podľa kampane LDK

Pri navýšení služieb musí byť mesačná cena viazaných služieb vyššia minimálne o sumu 1,90 € v porovnaní s pôvodnou cenou, ktorú užívateľ platil doposiaľ.

Zvýšenie ceny za balík služieb minimálne o sumu 1,90 je podmienkou využitia tejto kampane aj pri vytvorení balíka služieb dokúpením dosiaľ nevyužívanej služby.

Podmienkou využitia tejto kampane je využívanie služieb prístupu do siete Internet spolu so službou digitálnej retransmisie v 24 mesačnej viazanosti alebo so službou UPC TV v kampani UPC TV k internetu na 24 mesiacov.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, vrátane všetkých jej súčastí, t.j. najmä Všeobecných obchodných podmienok na poskytovanie verejne dostupných služieb, Osobitných podmienok, Tarifou Internet a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane predstavujú mesačné poplatky za využívanie služieb podľa týchto podmienok kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.

Internet s retransmisiou so zľavou - JYS

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba prístupu do siete Internet

Zľava z mesačnej ceny služby počas prvých 24 mesiacov poskytovania služby

Mesačná cena služby od 25. mesiaca poskytovania služby

INTERNET 100

-1,00 €

Podľa kampane LDI

INTERNET 500

-4,00 €

INTERNET 800

-8,00 €

INTERNET 1000

-4,00 €

Doba zvýhodnenia: 24 mesiacov od začiatku využívania služby podľa tejto kampane

Doba vernosti: Riadi sa dobou vernosti základných služieb v 24 mesačnom portfóliu kampane LDI

Ďalšie podmienky: Od 25. mesiaca platí zákazník bežnú cenu v závislosti od typu služieb podľa  kampane LDI

Pri navýšení služieb musí byť mesačná cena viazaných služieb vyššia minimálne o sumu 1,90 € v porovnaní s pôvodnou cenou, ktorú užívateľ platil doposiaľ.

Zvýšenie ceny za balík služieb minimálne o sumu 1,90 je podmienkou využitia tejto kampane aj pri vytvorení balíka služieb dokúpením dosiaľ nevyužívanej služby.

Podmienkou využitia tejto kampane je využívanie služieb prístupu do siete internet spolu so službou digitálnej retransmisie v 24 mesačnej viazanosti alebo so službou UPC TV v kampani UPC TV k internetu na 24 mesiacov.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, vrátane všetkých jej súčastí, t.j. najmä Všeobecných obchodných podmienok na poskytovanie verejne dostupných služieb, Osobitných podmienok, Tarifou Internet a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane predstavujú mesačné poplatky za využívanie služieb podľa týchto podmienok kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.

Internet so zľavou na 24 mesiacov - JYL

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba prístupu do siete internet

Mesačná cena za službu počas prvých 24 mesiacov

Mesačná cena služby od 25. mesiaca

INTERNET 100

-1,00 €

Podľa kampane LDI

INTERNET 500

-2,00 €

INTERNET 800

-3,00 €

INTERNET 1000

-4,00 €

Doba zvýhodnenia: 24 mesiacov od začiatku využívania služby podľa tejto kampane

Doba viazanosti: Riadi sa dobou viazanosti základných služieb v 24 mesačnom portfóliu kampane LDI

Ďalšie podmienky: Od 25. mesiaca platí zákazník bežnú cenu v závislosti od typu služieb podľa kampane LDI, LDK, LDJ a LDL

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, vrátane všetkých jej súčastí, t.j. najmä Všeobecných obchodných podmienok na poskytovanie verejne dostupných služieb, Osobitných podmienok, Tarifou Internet a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny  sú uvedené vrátane 20% DPH.

UPC TV k internetu s 24 mesačnou viazanosťou - JP2

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba retransmisie

Mesačná cena

za službu

UPC TV Smart (vrátane 1 tematického balíka)

7,90 €

UPC TV Happy

11,90 €

UPC TV Super

27,90 €

TV Archív k službe UPC TV Smart, Happy a Super

0 €

Doba zvýhodnenia: Počas celej doby poskytovania Služieb podľa podmienok tejto kampane

Doba viazanosti: 24 mesiacov od začiatku poskytovania Služby

Ďalšie podmienky: Užívateľ služby UPC TV Smart má nárok na vlastný výber tematického balíka, ktorý je súčasťou predplatného služby UPC TV Smart. Užívateľovi Poskytovateľ umožňuje zvolený tematický balík vymeniť za iný maximálne 1x za 1 mesiac. V prípade, že Užívateľ neuvedie preferenciu tematického balíka, bude mu automaticky aktivovaný balík Pre oddych.

Zákazník si môže doobjednať nadštandardné balíky HBO, Cinemax, SuperFilm, v cene podľa aktuálnej tarify.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní prístupu k službe UPC TV, vrátane Podmienok, Tarifou UPC TV a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.