UPC TV k internetu - 1 týždeň na skúšku - JUW

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba retransmisie

Mesačná cena za službu

UPC TV Smart (vrátane 1 tematického balíka)

7,90 €

UPC TV Happy

11,90 €

UPC TV Super

27,90 €

Doba zvýhodnenia: Počas celej doby využívania Služby podľa podmienok tejto kampane

Doba viazanosti: -

Ďalšie podmienky: Prvých 7 dní od dátumu aktivácie tejto kampane nie je spoplatnených. Po ich uplynutí Užívateľ pokračuje vo využívaní služieb v zmysle podmienok tejto kampane.

K ukončeniu poskytovania služby UPC TV počas prvých 7 dní dochádza doručením oznámenia o tom, že si Užívateľ neželá ďalej využívať službu UPC TV; k deaktivácii služby UPC TV dochádza dňom doručenia oznámenia Poskytovateľovi.

Zvýhodnenie v podobe bezplatného užívania služby UPC TV počas jedného týždňa môže konkrétny Užívateľ využiť najviac raz.

Služba UPC TV Super je automaticky poskytovaná spolu s TV Archívom.

Užívateľ služby UPC TV Smart má možnosť vlastného výberu tematického balíka, ktorý je súčasťou predplatného služby UPC TV Smart. Výber je možný z balíkov: Pre objaviteľov, Pre oddych, Pre športovcov, Pre milovníkov hudby, Pre žurnalistov, Pre deti, Maďarský. V prípade, že Užívateľ neuvedie preferenciu tematického balíka, bude mu automaticky aktivovaný balík Pre oddych. Užívateľovi Poskytovateľ umožňuje zvolený tematický balík vymeniť za iný maximálne 1x za 1 mesiac.

Užívateľ si môže doobjednať balíky HBO, Cinemax, SuperFilm v cene podľa aktuálnej tarify.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní prístupu k službe UPC TV, vrátane Podmienok, Tarifou UPC TV a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane predstavujú mesačné poplatky za využívanie služieb podľa týchto podmienok kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.

UPC TV k internetu s 24 mesačnou viazanosťou - JP2

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba retransmisie

Mesačná cena

za službu

UPC TV Smart (vrátane 1 tematického balíka)

7,90 €

UPC TV Happy

11,90 €

UPC TV Super

27,90 €

TV Archív k službe UPC TV Smart, Happy a Super

0 €

Doba zvýhodnenia: Počas celej doby poskytovania Služieb podľa podmienok tejto kampane

Doba viazanosti: 24 mesiacov od začiatku poskytovania Služby

Ďalšie podmienky: Užívateľ služby UPC TV Smart má nárok na vlastný výber tematického balíka, ktorý je súčasťou predplatného služby UPC TV Smart. Užívateľovi Poskytovateľ umožňuje zvolený tematický balík vymeniť za iný maximálne 1x za 1 mesiac. V prípade, že Užívateľ neuvedie preferenciu tematického balíka, bude mu automaticky aktivovaný balík Pre oddych.

Zákazník si môže doobjednať nadštandardné balíky HBO, Cinemax, SuperFilm, v cene podľa aktuálnej tarify.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní prístupu k službe UPC TV, vrátane Podmienok, Tarifou UPC TV a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.