Horizon TV – 1 mesiac na skúšku, ročná platba – MFP

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba retransmisie Cena za 1. mesiac Mesačná platba od 2. mesiaca Ročná platba celkom
Horizon TV Smart (vrátane 1 tematického balíka)* 0 € 5,90 € 70,80 €
Horizon TV Happy 0 € 11,90 € 118,80 €

 

Doba viazanosti: -

Ďalšie podmienky:

Pred podpisom Zmluvy doručením oznámenia o tom, že si Užívateľ neželá ďalej využívať službu Horizon TV; k deaktivácii služby Horizon TV dochádza dňom doručenia oznámenia Poskytovateľovi

Po podpise Zmluvy odstúpením od Zmluvy zo strany Užívateľa; k deaktivácii Služby dochádza dňom doručenia odstúpenia Poskytovateľovi

v prípade, že Poskytovateľovi do uplynutia doby zvýhodnenia nebola doručená Užívateľom podpísaná Zmluva o poskytovaní prístupu k službe Horizon TV; k deaktivácii služby Horizon TV dôjde v posledný deň doby zvýhodnenia.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní prístupu k službe Horizon TV, vrátane Podmienok, Tarifou Horizon TV a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.

Horizon TV samostatne – 1 mesiac na skúšku – MFO

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba retransmisie Cena za 1. mesiac Mesačná cena od 2. mesiaca
Horizon TV Smart (vrátane 1 tematického balíka)* 0 € 7,90 €
Horizon TV Happy 0 € 11,90 €

Doba zvýhodnenia: Jeden mesiac od dňa prvej aktivácie tejto kampane.

Doba viazanosti: Na túto službu sa viazanosť nevzťahuje.

Ďalšie podmienky:

Pred podpisom Zmluvy doručením oznámenia o tom, že si Užívateľ neželá ďalej využívať službu Horizon TV; k deaktivácii služby Horizon TV dochádza dňom doručenia oznámenia Poskytovateľovi

Po podpise Zmluvy odstúpením od Zmluvy zo strany Užívateľa; k deaktivácii Služby dochádza dňom doručenia odstúpenia Poskytovateľovi

v prípade, že Poskytovateľovi do uplynutia doby zvýhodnenia nebola doručená Užívateľom podpísaná Zmluva o poskytovaní prístupu k službe Horizon TV; k deaktivácii služby Horizon TV dôjde v posledný deň doby zvýhodnenia.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní prístupu k službe Horizon TV, vrátane Podmienok, Tarifou Horizon TV a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.