Kampaň - DTV prémiové balíky - JTX

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Výhody kampane:

Prémiový balík

Mesačná cena

HBO*

6,99 €

Cinemax

4,99 €

SuperFilm*

9,99 €

Maďarský Extra

3,50 €

* Vrátane HBO MAX

Doba zvýhodnenia: Počas celej doby poskytovania služby podľa podmienok tejto kampane

Doba vernosti: -

Ďalšie podmienky:

V prípade, že zákazník požiada o zrušenie prémiového balíku, ktorý je predmetom tejto kampane,  plynie mesačná výpovedná lehota  a to prvým dňom nasledujúceho mesiaca od  kedy zákazník vyjadril svoju žiadosť o ukončenie poskytovania služby.

Fakturácia:

Ostatné Ceny budú fakturované/účtované podľa Tarify DTV a Tarify jednorazových služieb a iných platieb. Spôsob platby, Obdobie a splatnosť Ceny sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, Tarifou DTV a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.