Kampaň DTV 2022 samostatne bez viazanosti - JTP

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba retransmisie

Mesačná cena

Klasik (vrátane 1 tematického balíka)*

14,90€

Komfort

20,90€

Komfort Plus

23,80€

Komplet

40,90€

Doba zvýhodnenia je počas celej doby využívania Služby podľa podmienok tejto kampane 

Doba vernosti  -

Ďalšie podmienky: Službu DTV retransmisie je možné poskytovať len s využitím prenajatého, resp. zakúpeného set-top boxu alebo CA modulu od Poskytovateľa podľa platnej Tarify, resp. podmienok aktuálne platnej kampane.

*Užívateľ služby Klasik má možnosť vlastného výberu tematického balíka, ktorý je súčasťou predplatného služby Klasik. Výber je možný z balíkov: Darwin, Relax, Kids, Music, News, Šport, Maďarský a Nemecký.

Zákazníkom, ktorí si objednávajú samostatnú službu DTV Klasik, Komfort a Komplet spolu s pridruženou službou TV archív, bude spoločne s HD set-top boxom (Horizon HD Media Box) doručený aj modem, určený na využívanie služby TV archív. Modem bude zákazníkovi poskytnutý bezplatne počas celej doby využívania služby. Užívateľ má možnosť odmietnuť modem, určený pre vyššie spomínaný účel, v momente objednávky. Počas doby využívania služby je možné zákazníkovi bezplatne poskytnúť modem do užívania dodatočne, po aktívnom dopyte zákazníka.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, vrátane Podmienok, Tarifou DTV a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.