Office TV 2022 - 24 mesiacov - SBO

Táto kampaň sa vzťahuje na používanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba

Cena mesačne

Office TV S (vrátane 1 tematického balíku)*

11,00 €

Office TV M**

15,00 €

Office TV L

33,00 €

* rozpočítanie cien Office TV S vrátane 1 tematického balíka: TV S = 11,00€; tematický balík = 0,00€

** rozpočítanie cien Office TV M vrátane TV Archívu v prípade kombinácie s Office Internetom: Office TV M = 15,00€; TV Archív = 0,00€

Doba zvýhodnenia: Počas celej doby využívania Služby podľa podmienok tejto kampane 

Doba vernosti: 24 mesiacov od začiatku poskytovania služieb

Pred uplynutím doby viazanosti má Užívateľ vo vzťahu k Službe, na ktorú sa vzťahuje príslušná doba viazanosti, právo na (i) ukončenie Zmluvy z iných ako zákonných dôvodov, (ii) zmenu Zmluvy spočívajúcu v znížení rozsahu Služby, (iii) takú zmenu Služby, ktorá nespĺňa podmienky inej prebiehajúcej kampane Poskytovateľa, (iv) zmenu Služby na Službu bez viazanosti, alebo (v) zmenu Služby na Službu s kratšou dobou viazanosti než je doba zostávajúca do uplynutia doby viazanosti Služby, ktorej sa zmena týka iba v prípade, že Užívateľ Poskytovateľovi uhradí poplatok za predčasné ukončenie Zmluvy vo výške zodpovedajúcej cene Služby za obdobie odo dňa predčasného ukončenia Zmluvy až do uplynutia dojednanej doby viazanosti.

Ak pred uplynutím doby viazanosti Užívateľ poruší povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy vo vzťahu k Službe, na ktorú sa vzťahuje príslušná doba viazanosti a v dôsledku takého porušenia ukončí Poskytovateľ Zmluvu vo vzťahu k tejto Službe, zaväzuje sa Užívateľ uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške určenej podľa vyššie uvedeného ustanovenia.

Ďalšie podmienky: Službu Office TV je možné poskytovať len s využitím prenajatého, resp. zakúpeného STB alebo CA modulu od Poskytovateľa za cenu podľa platnej Tarify, resp. podmienok aktuálne platnej kampane.

Užívateľ služby Office TV S má nárok na vlastný výber tematického balíka, ktorý je súčasťou predplatného služby Office TV S. Užívateľovi Poskytovateľ umožňuje zvolený tematický balík vymeniť za iný maximálne 1x za 1 mesiac, pričom táto zmena nemá vplyv na obdobie viazanosti.

Fakturácia:

Ostatné ceny budú fakturované/účtované podľa Tarify Office Televízia a Tarify B2B jednorazových služieb a iných platieb. Spôsob platby, obdobie a splatnosť ceny sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, Tarifou Office Televízia a Tarifou B2B jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane predstavujú mesačné poplatky za využívanie služieb podľa týchto podmienok kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.

OFFICE TV 2022 - Bez viazanosti - JUE

Táto kampaň sa vzťahuje na používanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba

Cena mesačne

Office TV S (vrátane 1 tematického balíku)*

15,00 €

Office TV M**

19,00 €

Office TV L

37,00 €

* rozpočítanie cien Office TV S vrátane 1 tematického balíka: TV S = 15,00€; tematický balík = 0,00€

** rozpočítanie cien Office TV M vrátane TV Archívu v prípade kombinácie s Office Internetom: Office TV M = 19,00€; TV Archív = 0,00€

Doba zvýhodnenia: Počas celej doby využívania Služby podľa podmienok tejto kampane

Doba vernosti: Bez viazanosti

Ďalšie podmienky:

Službu Office TV je možné poskytovať len s využitím prenajatého, resp. zakúpeného STB alebo CA modulu od Poskytovateľa za cenu podľa platnej Tarify, resp. podmienok aktuálne platnej kampane.

Užívateľ služby Office TV S má nárok na vlastný výber tematického balíka, ktorý je súčasťou predplatného služby Office TV S. Užívateľovi Poskytovateľ umožňuje zvolený tematický balík vymeniť za iný maximálne 1x za 1 mesiac, pričom táto zmena nemá vplyv na obdobie viazanosti.

Ostatné ceny budú fakturované/účtované podľa Tarify Office Televízia a Tarify B2B jednorazových služieb a iných platieb. Spôsob platby, obdobie a splatnosť ceny sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, Tarifou Office Televízia a Tarifou B2B jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane predstavujú mesačné poplatky za využívanie služieb podľa týchto podmienok kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.