SOHO - DTV tematické balíky - JUI

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Doplnkové balíky

Cena mesačne

Darwin

1,90 €

Music

1,90 €

News

1,90 €

Kids

1,90 €

Relax

1,90 €

Sport

1,90 €

Maďarský balík

1,90 €

Nemecký balík

1,90 €

Balík Plus*

2,90 €

Doba zvýhodnenia: Počas celej doby využívania služieb digitálnej retransmisie, telefónu a internetu.

Doba viazanosti:   -

Ďalšie podmienky: Podmienkou využívania pridružených služieb uvedených v tejto kampani je využívanie služby Office TV S alebo Office TV M.

Doplnkové balíky Darwin, Music, News, Kids, Relax, Sport si zákazník môže objednať iba k službe Office TV S. Maďarský, Nemecký a balík Plus je možné objednať aj k službe Office TV M.

Ostatné ceny budú fakturované/účtované podľa Tarify Office Televízia a Tarify B2B jednorazových služieb a iných platieb. Spôsob platby, obdobie a splatnosť ceny sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb pre podnikateľov, Tarifou Office Televízia a Tarifou B2B jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane predstavujú mesačné poplatky za využívanie služieb podľa týchto podmienok kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.

SOHO - Tematické balíky - JPA

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Tematické balíky

Cena mesačne

Darwin

1,90 €

Music

1,90 €

News

1,90 €

Kids

1,90 €

Relax

1,90 €

Sport

1,90 €

Maďarská balík

1,90 €

Nemecký balík

1,90 €

Balík Plus

2,90 €

Doba zvýhodnenia: Počas celej doby využívania Služby podľa podmienok tejto kampane 

Doba viazanosti:  -

Ďalšie podmienky:

Doplnkové balíky Darwin, Music, News, Kids, Relax, Sport si je možné objednať výhradne k Office TV S.

Maďarský, Nemecký a balík Plus si môžu zákazníci objednať aj k Office TV M.

Ostatné ceny budú fakturované podľa Tarify Office Televízia a Tarify B2B jednorazových služieb a iných platieb. Spôsob platby, Obdobie a splatnosť Ceny sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejných služieb, Tarifou Office Televízia a Tarifou B2B jednorazových služieb a iných platieb.

Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.