Office UPC TV samostatne - ročná platba - JUL

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba retransmisie

Mesačná platba

pri ročnej platbe

Ročná platba celkom

Office UPC TV S (vrátane 1 tematického balíka)*

7,90€

94,80€

Office UPC TV M

12,90€

154,80€

* rozpočítanie cien Office UPC TV S vrátane 1 tematického balíka: Office UPC TV S = 7,90€; 1. tematický balík = 0,00€;

Doba zvýhodnenia: Počas celej doby využívania kampane

Doba viazanosti: -

Ďalšie podmienky: V prípade, že sa Užívateľ počas využívania tejto Kampane rozhodne prejsť do inej Kampane alebo začne využívať Službu s cenou podľa platného tarifného cenníka, môže požiadať o  vrátenie pomernej časti ročnej úhrady za Službu.

V prípade, že sa Užívateľ rozhodne ukončiť Zmluvu v priebehu ročného fakturačného obdobia, môže tak urobiť podaním výpovede s výpovednou lehotou podľa Všeobecných podmienok, a takisto môže požiadať o vrátenie pomernej časti ročnej úhrady za Službu v tejto Kampani.

Užívateľ služby Office UPC TV S má nárok na vlastný výber jedného tematického balíka, ktorý je súčasťou predplatného k službe Office UPC TV S. Poskytovateľ umožňuje Užívateľovi zvolený tematický balík zmeniť za iný maximálne raz za 1 mesiac. V prípade, že Užívateľ neuvedie preferenciu tematického balíka, bude mu automaticky aktivovaný balík Office Relax.

Zákazník si môže doobjednať nadštandardné balíky Office HBO, Office Cinemax, Office SuperFilm, v cene podľa aktuálnej tarify.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní prístupu k službe Office UPC TV, Osobitnými podmienkami poskytovania služby Office UPC TV, Všeobecnými obchodnými podmienkami pre podnikateľov („Všeobecné podmienky“), Tarifou Office UPC TV a Office Tarifou B2B jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane predstavujú mesačné poplatky za využívanie služieb podľa týchto podmienok kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.