Akt o digitálnych službách

 

Akt o digitálnych službách (ďalej ako „DSA“) je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ktoré predstavuje jednotný právny rámec pre poskytovateľov digitálnych služieb s účelom vytvoriť bezpečné, predvídateľné a dôveryhodné online prostredie. Medzi základné ciele DSA patrí najmä boj s nezákonným obsahom vrátane uľahčenia nahlasovania takéhoto obsahu, ako aj posilnenie transparentnosti v online prostredí.

 

DSA v rámci svojich vyššie uvedených cieľov upravuje (mimo iné) práva a povinnosti poskytovateľov sprostredkovateľských služieb, t. j. poskytovateľov služieb obyčajného prenosu, kešingu alebo hostingu. Medzi poskytovateľov sprostredkovateľských služieb podľa predošlej vety pritom patrí aj spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. (ďalej ako „UPC“).

 

Spoločnosť UPC vzhľadom na uvedené prijala nižšie uvedené opatrenia za účelom zabezpečenia súladu s jednotlivými požiadavkami DSA.

 

 

Určenie jednotného kontaktného miesta pre orgány členských štátov podľa článku 11 DSA

Spoločnosť UPC určuje e-mailovú schránku cyber-incident@upc.sk ako jednotné kontaktné miesto na účely komunikácie s orgánmi členských štátov, Európskou komisiou, Európskym výborom pre digitálne služby, resp. ďalšími orgánmi podľa článku 11 DSA v súvislosti s uplatňovaním DSA.

Spoločnosť UPC určuje anglický jazyk a slovenský jazyk ako preferované jazyky na účely komunikácie podľa predošlej vety.

 

Určenie jednotného kontaktného miesta pre príjemcov služieb podľa článku 12 DSA

Spoločnosť UPC určuje e-mailovú schránku cyber-incident@upc.sk ako jednotné kontaktné miesto pre príjemcov sprostredkovateľských služieb na účely komunikácie v súvislosti s uplatňovaním DSA podľa článku 12 DSA.

Komunikácia s určeným jednotným kontaktným miestom nie je založená na automatizovaných nástrojoch.

V prípade, ak si želáte spoločnosti UPC nahlásiť nezákonný obsah, použite prosím formulár uvedený v nasledovnej sekcii.

 

Nahlásenie nezákonného obsahu v hostingovej službe

DSA vo svojom článku 16 ukladá poskytovateľom hostingových služieb povinnosť zaviesť mechanizmy oznamovania a prijímania opatrení týkajúcich sa nezákonného obsahu. Spoločnosť UPC pritom poskytuje hostingové služby iba v obmedzenom rozsahu, a to výlučne v podobe e-mailového servisu UPC mail.

Vzhľadom na uvedené, ak v súvislosti s využívaním e-mailového servisu UPC mail zistíte prítomnosť obsahu, ktorý by podľa Vášho názoru mohol predstavovať nezákonný obsah, môžete ho spoločnosti UPC nahlásiť prostredníctvom online formulára TU.

Nezákonný obsah je akákoľvek informácia, ktorá je sama o sebe alebo tým, že odkazuje na nejakú činnosť (vrátane predaja výrobkov alebo poskytovania služieb) v rozpore s právnym poriadkom SR alebo s predpismi Európskej Únie. Môže ísť napríklad o obsah, ktorý môže napĺňať skutkovú podstatu trestných činov ako sú výroba, rozširovanie a prechovávanie detskej pornografie alebo ohrozovanie mravnosti, ale napríklad aj o spam.

V prípade nahlasovania nezákonného obsahu prostredníctvom online formulára dbajte prosím na to, aby ste spoločnosti UPC poskytli dostatočne presné a primerane odôvodnené oznámenia, vrátane identifikácie obsahu, ktorý je podľa Vášho názoru nezákonný, aby pre spoločnosť UPC bolo možné Vaše oznámenie relevantným spôsobom posúdiť. Ak sa rozhodnete vo Vašom oznámení uviesť svoje elektronické kontaktné údaje, spoločnosť UPC Vám zašle potvrdenie o prijatí Vášho oznámenia a v prípade potreby Vás zároveň môže kontaktovať na účely doplnenia oznámenia.

Ak spoločnosť UPC pri posúdení Vášho oznámenia zistí prítomnosť obsahu, ktorý by mohol predstavovať nezákonný obsah, vykoná dostupné kroky smerujúce k znemožneniu prístupu k obsahu. Spoločnosť UPC Vás bude informovať o svojom rozhodnutí v súvislosti s prijatým oznámením, pričom Vám zároveň poskytne informácie o dostupných prostriedkoch nápravy pre prípad, ak s rozhodnutím spoločnosti UPC nebudete súhlasiť.