Informácie pre koncových užívateľov

 

Informácie pre užívateľov sú zverejňované spoločnosťou UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. (ďalej aj ako „spoločnosť UPC“) na základe ustanovení zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej aj ako „Zákon“) v spojení so Všeobecným povolením č. 1/2023 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb vydaným Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

 

1. Identifikačné údaje podniku

Obchodné meno: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
Identifikačné číslo (IČO): 35 971 967
Zápis v Obchodnom registri: Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka: 38877/B

 

2. Základné informácie o poskytovaných službách

Základný rozsah služieb v oblasti elektronických komunikácii ponúkaných spoločnosťou UPC tvoria:

 • služba prístupu do siete Internet,
 • služba prenosu rozhlasových a televíznych signálov a distribúcie obsahu (retransmisia),
 • telefónna služba (hlasová komunikačná služba).

Informácie o základných vlastnostiach poskytovaných služieb vrátane minimálnych úrovní kvality služieb nájdete v Špecifikácii služieb.

 

3. Popis ponúkaných služieb

Spoločnosť UPC ponúka nasledovné elektronické komunikačné služby vrátane ich doplnkových, resp. dodatočných služieb a koncových zariadení:

 • a) služba prístupu do siete Internet

  Spoločnosť UPC ponúka na výber niekoľko služieb prístupu do siete Internet, ktoré sa navzájom odlišujú rýchlosťou sťahovania a odosielania dát. Službu prístupu do siete Internet je možné poskytovať prostredníctvom modemu spoločnosti UPC (viď bod s názvom Informácie o obmedzeniach týkajúcich sa výberu koncového zariadenia). Zároveň je možné si od spoločnosti UPC prenajať alebo zakúpiť zariadenie WiFi Booster, ktoré zosilní a rozšíri WiFi pokrytie priestorov, v ktorých sú služby využívané.

  Spolu so službou prístupu do siete Internet je možné využiť aj doplnkové služby v podobe aktuálne dostupných antivírových licencií, prípadne webhostingové služby.

 • b) služba prenosu rozhlasových a televíznych signálov a distribúcie obsahu (retransmisia)

  Spoločnosť UPC ponúka niekoľko úrovní služieb digitálnej retransmisie, ktoré sa od seba navzájom odlišujú najmä počtom televíznych programov. Službu digitálnej retransmisie je možné využívať prostredníctvom set-top-boxu spoločnosti UPC, ktorý sa pripája k akémukoľvek televízoru cez HDMI/SCART kábel, alebo prostredníctvom CA modulu spoločnosti UPC, ktorý sa zapája priamo do televízora a umožňuje tak sledovanie televízie bez set-top boxu (viď bod s názvom Informácie o obmedzeniach týkajúcich sa výberu koncového zariadenia).

  Spolu so službou digitálnej retransmisie je možné využiť niekoľko doplnkových služieb v podobe TV archívu (prostredníctvom zariadenia Smart BOX je možné službu TV archív využívať aj cez viaceré multimediálne zariadenia) alebo prístupu k streamovacej službe HBO Max.

 • c) telefónna služba (hlasová komunikačná služba)

  Spoločnosť UPC ponúka niekoľko druhov telefónnej služby, ktoré sa medzi sebou odlišujú najmä počtom predplatených minút volaní do pevných a mobilných sietí v Slovenskej republike. Telefónnu službu je možné poskytovať len s využitím prenajatého, resp. zakúpeného modemu od spoločnosti UPC (viď bod s názvom Informácie o obmedzeniach týkajúcich sa výberu koncového zariadenia) v spojení s telefónnym aparátom.

  Popri využívaní telefónnej služby je možné využiť aj služby resp. volania na čísla podliehajúce osobitným cenovým podmienkam.

 

4. Informácie o službách alebo tovare tretej strany, ktoré je možné vyúčtovať prostredníctvom faktúry spoločnosti UPC

Prostredníctvom faktúry spoločnosti UPC je možné vyúčtovať služby nasledovných tretích strán:

 

Názov služby Poskytovateľ služby Ďalšie informácie dostupné na
HBO Max Warner Bros. Discovery HBO Max | Pozerajte tituly od HBO, Warner Bros., DC, Cartoon Network a ďalších.
ESET ESET, spol. s r.o. Antivirus a riešenia pre IT ochranu | ESET
F-Secure F-Secure Corporation Protect your digital moments | F-Secure
Webhosting Webglobe, a.s. Webglobe | Registrácia domény a cenami ovenčený webhosting

 

Prostredníctvom faktúry spoločnosti UPC je zároveň možné vyúčtovať služby tretích strán poskytované na číslach podliehajúcich osobitným cenovým podmienkam. Bližšie informácie k týmto službám nájdete v UPC Telefón tarife.

 

5. Služby osobitne určené pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím

Spoločnosť UPC v súčasnosti neposkytuje žiadne produkty a služby určené výhradne pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím.

 

6. Štandardné zmluvné podmienky

Štandardné zmluvné podmienky obsahujúce aj informácie o dĺžke trvania zmluvy o poskytovaní služieb a jej ukončení nájdete vo Všeobecných podmienkach spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. na poskytovanie verejne dostupných služieb, pre domácnosti.

 

7. Štandardné ceny

Štandardné ceny vrátane informácií o poskytovaných službách a všetky cenové položky nájdete v UPC tarife internet, UPC TV tarife, UPC DTV tarife a v UPC Telefón tarife.

Informácie o počte minút hlasovej komunikačnej služby a platných cenách za dodatočné komunikačné jednotky, vrátane informácií o číslach alebo službách podliehajúcich osobitným cenovým podmienkam nájdete v UPC Telefón tarife.

Informácie o užívateľských poplatkoch, poplatkoch za prístup a servisné služby vrátane poplatkov alebo nákladov súvisiacich s koncovými zariadeniami nájdete v Tarife jednorazových služieb a iných platieb.

 

8. Dostupnosť ďalších informácií

Ďalšie informácie o cenách a podmienkach poskytovania služieb a tovarov spoločnosti UPC nájdete na stránke Dokumenty a cenníky | UPC.sk.

 

9. Služby záručného a pozáručného servisu

Informácie k ponúkaným službám záručného a pozáručného servisu, údržby a asistenčných služieb vrátane informácií o cenách za využitie týchto služieb nájdete v Reklamačnom poriadku, Tarife jednorazových služieb a iných platieb, ako aj na stránke Pre zákazníkov (upc.sk/podpora).

Kontaktné údaje na tieto služby vrátane informácií o časových úsekoch, v ktorých sú predmetné služby dostupné, nájdete na stránke Kontaktujte UPC | UPC.sk.

 

10. Mechanizmy na urovnanie sporov

Ak medzi Vami a spoločnosťou UPC vznikol spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady alebo ak sa domnievate, že boli porušené Vaše iné práva, môžete sa na spoločnosť UPC obrátiť so žiadosťou o nápravu v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Ak spoločnosť UPC na Vašu žiadosť podľa predošlej vety odpovedala zamietavo alebo na ňu neodpovedala do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu orgánu alternatívneho riešenia sporov. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pre spory vyplývajúce zo zmlúv o poskytovaní verejne dostupných služieb, týkajúce sa kvality a ceny služieb (bližšie informácie dostupné na Alternatívne riešenie sporov | Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb - gov.sk), v ostatných prípadoch je ním Slovenská obchodná inšpekcia (bližšie informácie dostupné na Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov | Slovenská obchodná inšpekcia - soi.sk).

V prípade sporov týkajúcich sa zmlúv uzavretých na diaľku a zmlúv uzavretých mimo prevádzkových priestorov spoločnosti UPC ste tiež oprávnení podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom európskej platformy riešenia sporov online na webovom sídle:  www.ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.

 

11. Práva súvisiace s ukončením poskytovania balíkov služieb alebo niektorého jeho prvku

Ak máte právo ukončiť odoberanie akéhokoľvek prvku balíka služieb pred uplynutím doby viazanosti dohodnutej vo vzťahu k predmetnému balíku, a to v dôsledku porušenia zmluvy alebo nedodania služby alebo tovaru alebo na základe niektorého z dôvodov uvedených v ustanovení § 87 Zákona, máte právo ukončiť zmluvu vo vzťahu k všetkým prvkom balíka.

 

12. Poplatky za predčasné ukončenie zmluvy

Pred uplynutím doby viazanosti máte vo vzťahu k službe, na ktorú sa vzťahuje príslušná doba viazanosti, právo na (i) ukončenie zmluvy z iných ako zákonných dôvodov, (ii) zmenu zmluvy spočívajúcu v znížení rozsahu služby, (iii) takú zmenu služby, ktorá nespĺňa podmienky inej prebiehajúcej kampane spoločnosti UPC, (iv) zmenu služby na službu bez viazanosti, alebo (v) zmenu služby na službu s kratšou dobou viazanosti než je doba zostávajúca do uplynutia doby viazanosti služby, ktorej sa zmena týka iba v prípade, že spoločnosti UPC uhradíte poplatok vo vzťahu k takejto službe vo výške určenej podľa nasledovného vzorca: P=120-(2,5*PM) pri 24 mesačnom období viazanosti a P=120-(5*PM) pri 12 mesačnom období viazanosti, pričom P predstavuje výšku poplatku v EUR a PM predstavuje počet začatých kalendárnych mesiacov, ktoré uplynuli od začiatku doby viazanosti.

Spoločnosť UPC uvádza nasledovné príklady pre výpočet poplatku za predčasné ukončenie zmluvy, vzťahujúce sa na ňou poskytované verejne dostupné elektronické komunikačné služby:

Služby, pri ktorých je obdobie vernosti dohodnuté na 24 mesiacov:

Vernostné obdobie začalo plynúť dňa 01.03.2022 a zmluva bola ukončená dňa 30.09.2022, čiže po uplynutí siedmych mesiacov vernostného obdobia. Keďže zákazník ukončil zmluvu pred uplynutím doby vernosti, uhradí spoločnosti UPC poplatok za predčasné ukončenie zmluvy (P) vo výške určenej podľa vyššie uvedeného vzorca: P=120-(2,5*PM), t. j. v predmetnom prípade bude výška poplatku nasledovná:

    P=120 - (2,5*7 za každý začatý mesiac obdobia vernosti) = 120 – 17,5 = 102,5€.

Platí, že čím vyšší je počet začatých mesiacov obdobia vernosti, tým nižšia je výsledná výška poplatku.

Služby, pri ktorých je obdobie vernosti dohodnuté na 12 mesiacov:

Vernostné obdobie začalo plynúť dňa 01.03.2022 a zmluva bola ukončená dňa 30.09.2022, čiže po uplynutí siedmych mesiacov vernostného obdobia. Keďže zákazník ukončil zmluvu pred uplynutím doby vernosti, uhradí spoločnosti UPC poplatok za predčasné ukončenie zmluvy (P) vo výške určenej podľa vyššie uvedeného vzorca: P=120-(5*PM), t. j. v predmetnom prípade bude výška poplatku nasledovná:

    P=120 - (5*7 za každý začatý mesiac obdobia vernosti) = 120 – 35 = 85€.

Platí, že čím vyšší je počet využitých začatých mesiacov, tým nižšia je výsledná výška poplatku.

 

13. Informácie o dostupnosti záchranných služieb a informácie o polohe volajúceho

V rámci služby telefón je poskytovaný bezplatný a neobmedzený prístup k tiesňovým volaniam, a to na všetky čísla tiesňového volania vrátane jednotného európskeho čísla tiesňového volania 112. Spoločnosť UPC v okamihu zostavenia tiesňovej komunikácie poskytuje operačnému stredisku tiesňového volania dostupné informácie o polohe volajúceho, najmä v podobe fyzickej adresy koncového bodu siete.

 

14. Používanie tiesňovej komunikácie

V rámci služby telefón je všetkým zákazníkom spoločnosti UPC poskytovaný bezplatný a neobmedzený prístup k tiesňovej komunikácii. V rámci bezplatného prístupu k tiesňovej komunikácii je poskytované spojenie na čísla 150, 155 a 158 vrátane jednotného európskeho čísla tiesňového volania 112. Všetky uvedené čísla sú zákazníkom spoločnosti UCP dostupné z ich telefónnych aparátov na základe ich vytočenia.

 

15. Informácie o postupe zrušenia automatického presmerovania volania na koncové zariadenie užívateľa iniciovaného treťou osobou

Máte možnosť bezplatne zrušiť automatické presmerovanie volania na Vaše koncové zariadenie iniciované treťou osobou.

V prípade, ak je tretia osoba, ktorá iniciovala presmerovanie volania, zákazníkom spoločnosti UPC a využíva sieť spoločnosti UPC je potrebné, aby ste nás kontaktovali buď e-mailom, telefonicky alebo osobne na niektorom z našich zákazníckych stredísk, pričom spoločnosť UPC na základe Vašej žiadosti vykoná požadované zrušenie automatického presmerovania volania.

V prípade, ak tretia osoba, ktorá iniciovala presmerovanie volania, nie je zákazníkom spoločnosti UPC a nevyužíva sieť spoločnosti UPC je potrebné, aby ste sa obrátili na podnik, ktorý poskytuje hlasové komunikačné služby tejto tretej osobe.

 

16. Postupy a priame poplatky súvisiace s prenositeľnosťou čísla alebo iných identifikátorov

Postupy súvisiace s prenositeľnosťou čísla alebo iných identifikátorov nájdete v Informácii spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. o podmienkach a postupoch pri prenose čísla v pevnej sieti.

Služba prenosu čísla vrátane vrátenia čísla pôvodnému operátorovi je poskytovaná bezodplatne.

 

17. Informácie o komunikačných objemoch a o obmedzeniach využívania dát

Výška mesačného dátového limitu (MB): bez obmedzenia

Rýchlosť po prekročení dátového limitu (Mb/s): bez obmedzenia

 

18. Informácie o obmedzeniach týkajúcich sa výberu koncového zariadenia

Službu prístupu do siete Internet a hlasovú komunikačnú službu je možné poskytovať len s využitím prenajatého, resp. zakúpeného modemu od spoločnosti UPC. Službu digitálnej retransmisie je možné poskytovať len s využitím prenajatého, resp. zakúpeného set-top-boxu alebo CA modulu od spoločnosti UPC.

Vyššie uvedené služby je možné využívať výlučne prostredníctvom zariadení spoločnosti UPC z dôvodu technického nastavenia poskytovaných služieb, pri ktorom je bodom odovzdania služby práve zariadenie spoločnosti UPC a nie zásuvka resp. prípojka, v ktorej je zariadenie zapojené. Opísaný spôsob poskytovania služieb smeruje v prospech zákazníka, nakoľko umožňuje vykonanie diagnostiky na diaľku v prípade, ak má zákazník s poskytovanými službami určité problémy. Zákazník si pritom za zariadenia spoločnosti UPC vie pripojiť akékoľvek svoje ďalšie zariadenia (napr. router alebo WiFi booster).

 

19. Technické špecifikácie ponúkaných rozhraní verejných sietí, na ktoré sa pripájajú koncové zariadenia

Informácie o technických špecifikáciách ponúkaných rozhraní verejných sietí, na ktoré sa pripájajú koncové zariadenia nájdete tu.

 

20. Pôsobnosť Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Na spoločnosť UPC sa pri poskytovaní služieb podľa Zákona vzťahuje pôsobnosť Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.