Informácie pre koncových užívateľov

 

Informácie pre užívateľov sú zverejňované spoločnosťou UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. (ďalej aj ako „spoločnosť UPC“) na základe ustanovení zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej aj ako „Zákon“).

 

Identifikačné údaje podniku 

Obchodné meno: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
Identifikačné číslo (IČO): 35 971 967
Zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 38877/B

Rozsah ponúkaných služieb 

Základný rozsah služieb v oblasti elektronických komunikácii ponúkaných spoločnosťou UPC tvoria:

  • služba prístupu k internetu
  • služba prenosu rozhlasových a televíznych signálov a distribúcie obsahu (retransmisia)
  • telefónna služba (hlasová komunikačná služba)

Základné vlastnosti každej poskytovanej služby vrátane minimálnych úrovní kvality služby 

Informácie o základných vlastnostiach poskytovaných služieb vrátane minimálnych úrovní kvality služieb nájdete v Špecifikácii služieb.

Služby osobitne určené pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím 

Spoločnosť UPC v súčasnosti neposkytuje žiadne produkty a služby určené výhradne pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím.

Štandardné zmluvné podmienky 

Štandardné zmluvné podmienky obsahujúce aj informácie o dĺžke trvania zmluvy o poskytovaní služieb a jej ukončení nájdete vo Všeobecných podmienkach spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. na poskytovanie verejne dostupných služieb, pre domácnosti.

Spoločnosť UPC Vám oznámi každú zmenu zmluvných podmienok na trvanlivom nosiči, jasným a zrozumiteľným spôsobom, aspoň mesiac vopred. Spoločnosť UPC Vás zároveň bude informovať o práve na odstúpenie od zmluvy do jedného mesiaca odo dňa oznámenia zmeny zmluvy bez sankcií a bez toho, aby Vám vznikli akékoľvek ďalšie náklady.

Právo odstúpiť od zmluvy Vám nevznikne v prípade, ak bude splnená niektorá z výnimiek podľa ustanovenia § 87 ods. 9 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Spoločnosť UPC Vám môže v odôvodnených prípadoch zmenu zmluvných podmienok oznámiť aj zaslaním SMS správy s informáciou, kde nájdete informácie o zmene zmluvných podmienok.

Štandardné ceny 

Štandardné ceny vrátane informácií o poskytovaných službách a všetky cenové položky nájdete v UPC tarife internet, UPC DTV tarife a v UPC Telefón tarife.

Informácie o počte minút hlasovej komunikačnej služby a platných cenách za dodatočné komunikačné jednotky, vrátane informácií o číslach alebo službách podliehajúcich osobitným cenovým podmienkam nájdete v UPC Telefón tarife.

Informácie o užívateľských poplatkoch, poplatkoch za prístup a servisné služby vrátane poplatkov alebo nákladov súvisiacich s koncovými zariadeniami nájdete v Tarife jednorazových služieb a iných platieb.

Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr 

Ak neuhradíte včas alebo riadne cenu za služby, spoločnosť UPC Vás vyzve na zaplatenie. Spoločnosť UPC je zároveň oprávnená Vám vystaviť upomienku spoplatnenú podľa Tarify jednorazových služieb a iných platieb.

Ak ani potom nezaplatíte cenu za služby, spoločnosť UPC Vám môže dočasne obmedziť alebo prerušiť poskytovanie služieb, a to až do zaplatenia dlžnej sumy alebo do zániku zmluvy; poskytovanie služieb bude dočasne prerušené iba po predchádzajúcom náležitom upozornení a uplynutí primeranej lehoty určenej na zaplatenie.

Spoločnosť UPC môže od zmluvy odstúpiť, ak ste nezaplatili cenu za poskytnuté služby ani do 45 dní po dni splatnosti.

Reklamačný poriadok 

Reklamačný poriadok týkajúci sa reklamácií služieb poskytovaných spoločnosťou UPC nájdete v článku 6 Všeobecných podmienok spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. na poskytovanie verejne dostupných služieb, pre domácnosti.

Reklamačný poriadok týkajúci sa tovaru predaného spoločnosťou UPC nájdete tu.

Ak Vašu reklamáciu spoločnosť UPC uzná za opodstatnenú a určí spôsob jej vybavenia peňažnou formou, zúčtuje Vám ju v nasledujúcej faktúre za služby alebo iným spôsobom podľa dohody. Ak sa v rámci reklamácie zistí vada na prijímacom zariadení, ktorá sa mohla prejaviť vo Váš neprospech, ale rozsah poskytnutej služby ani jej cenu nemožno preukázateľne zistiť, zaplatíte cenu vo výške priemerného mesačného rozsahu využívania služby za predchádzajúcich šesť mesiacov. Ak je využívanie služby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania služby za celé obdobie využívania služby.

Zodpovednosť spoločnosti UPC za prípadné škody vzniknuté v dôsledku vadného poskytovania služieb je obmedzená na povinnosť vrátiť Vám pomernú časť už zaplatenej ceny za vadne poskytnutú službu, resp. povinnosť pomerne znížiť cenu, ktorá má byť za vadne poskytnutú službu uhradená. Spoločnosť UPC nenesie zodpovednosť za nepriame škody, následné škody alebo ušlý zisk vzniknuté v dôsledku vadného poskytovania služieb okrem prípadov, ak bude dohodnuté inak.

Služby záručného a pozáručného servisu 

Informácie k ponúkaným službám záručného a pozáručného servisu, údržby a asistenčných služieb nájdete v Reklamačnom poriadku, Tarife jednorazových služieb a iných platieb, ako aj na stránke Pre zákazníkov (upc.sk).

Kontaktné údaje na tieto služby nájdete na stránke Kontaktujte UPC.

Mechanizmy na urovnanie sporov 

Ak s výsledkom reklamácie nie ste spokojní alebo ak sa domnievate, že boli porušené Vaše práva, môžete sa na spoločnosť UPC obrátiť so žiadosťou o nápravu v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Ak spoločnosť UPC na Vašu žiadosť podľa predošlej vety odpovedala zamietavo alebo na ňu neodpovedala do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu orgánu alternatívneho riešenia sporov. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pre spory vyplývajúce zo zmlúv o poskytovaní verejne dostupných služieb, týkajúce sa kvality a ceny služieb, v ostatných prípadoch je ním Slovenská obchodná inšpekcia.

V prípade sporov týkajúcich sa zmlúv uzavretých na diaľku a zmlúv uzavretých mimo prevádzkových priestorov spoločnosti UPC ste tiež oprávnení podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom európskej platformy riešenia sporov online na webových sídlach: www.ec.europa.eu/consumers alebo www.ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

Práva súvisiace s ukončením poskytovania balíkov služieb alebo niektorého jeho prvku 

Ak máte právo ukončiť odoberanie akéhokoľvek prvku balíka služieb pred uplynutím doby viazanosti dohodnutej vo vzťahu k predmetnému balíku, a to v dôsledku porušenia zmluvy alebo nedodania služby alebo tovaru alebo na základe niektorého z dôvodov uvedených v ustanovení § 87 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, máte právo ukončiť zmluvu vo vzťahu k všetkým prvkom balíka.

Poplatky za predčasné ukončenie zmluvy 

Pred uplynutím doby viazanosti máte vo vzťahu k službe, na ktorú sa vzťahuje príslušná doba viazanosti, právo na (i) ukončenie zmluvy z iných ako zákonných dôvodov, (ii) zmenu zmluvy spočívajúcu v znížení rozsahu služby, (iii) takú zmenu služby, ktorá nespĺňa podmienky inej prebiehajúcej kampane spoločnosti UPC, (iv) zmenu služby na službu bez viazanosti, alebo (v) zmenu služby na službu s kratšou dobou viazanosti než je doba zostávajúca do uplynutia doby viazanosti služby, ktorej sa zmena týka iba v prípade, že spoločnosti UPC uhradíte poplatok vo vzťahu k takejto službe vo výške určenej podľa nasledovného vzorca: P=120-(2,5*PM) pri 24 mesačnom období viazanosti a P=120-(5*PM) pri 12 mesačnom období viazanosti, pričom P predstavuje výšku poplatku v EUR a PM predstavuje počet začatých kalendárnych mesiacov, ktoré uplynuli od začiatku doby viazanosti.

Telefónny zoznam 

Máte právo určiť, či Vaše údaje, tzn. meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu a telefónne číslo budú zaradené do telefónneho zoznamu (tlačeného a elektronického). Ak máte záujem o zverejnenie týchto údajov o Vašej osobe v telefónnom zozname, je potrebné, aby ste to uviedli priamo v zmluve. Udelený súhlas so zverejnením v telefónnom zozname môžete kedykoľvek odvolať.

Prezentácia a zamedzenie identifikácie 

Podnik poskytujúci verejnú telefónnu službu je povinný poskytovať službu prezentácie identifikácie volajúceho a službu zamedzenia prezentácie identifikácie volajúceho.

Informácie o dostupnosti záchranných služieb a informácie o polohe volajúceho 

V rámci služby telefón je poskytovaný prístup k tiesňovým volaniam. Ďalej sú poskytované údaje o lokalizácii volajúceho na čísla tiesňového volania. Prístup k číslam tiesňového volania nie je obmedzený.

Používanie tiesňovej komunikácie 

V rámci služby telefón je všetkým zákazníkom spoločnosti UPC poskytovaný bezplatný a neobmedzený prístup k tiesňovej komunikácii. V rámci bezplatného prístupu k tiesňovej komunikácii je poskytované spojenie na čísla 150, 155 a 158 vrátane jednotného európskeho čísla tiesňového volania 112. Všetky uvedené čísla sú zákazníkom spoločnosti UPC dostupné z ich telefónnych aparátov na základe ich vytočenia.

Postupy a priame poplatky súvisiace s prenositeľnosťou čísla alebo iných identifikátorov 

Postupy súvisiace s prenositeľnosťou čísla alebo iných identifikátorov nájdete v Informácii o podmienkach a postupoch pri službe – prenos čísla v pevnej sieti poskytovanej spoločnosťou UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

Služba prenosu čísla vrátane vrátenia čísla pôvodnému operátorovi je poskytovaná bezodplatne.

Informácie o komunikačných objemoch a o obmedzeniach využívania dát 

Výška mesačného dátového limitu (MB): bez obmedzenia
Rýchlosť po prekročení dátového limitu (Mb/s): bez obmedzenia

Informácie o postupoch zameraných na meranie a riadenie prevádzky 

Je zakázané používať služby spoločnosti UPC spôsobom, ktorý by mohol negatívne ovplyvniť prevádzku siete či akejkoľvek jej časti, alebo kvalitu služieb poskytovaných iným účastníkom.

Aby nedochádzalo k preťaženiu kapacity siete, môže spoločnosť UPC stanoviť povolený objem prenesených dát pre jednotlivé služby v určitom období. Ak povolený objem prenesených dát prekročíte, môže spoločnosť UPC obmedziť rýchlosť prenosu Vami používanej služby do konca určeného obdobia.

Spoločnosť UPC je oprávnená v potrebnom rozsahu dočasne pozastaviť alebo obmedziť poskytovanie služby bez toho, aby sa to považovalo za porušenie zmluvy, a to z dôvodu výkonu opráv a prác zväčša technického charakteru, potrebných pre prevádzku, revíziu, údržbu alebo zvýšenie kapacity siete alebo v snahe vyhnúť sa prípadným chybám v sieti.

Spoločnosť UPC je tiež oprávnená dočasne obmedziť alebo prerušiť poskytovanie služieb v prípade, že podstatne porušujete zmluvné podmienky; poskytovanie služieb Vám v takom prípade spoločnosť UPC dočasne preruší iba po predchádzajúcom náležitom upozornení. Za podstatné porušenie zmluvných podmienok je možné považovať mimo iné aj prípady, ak používate služby spôsobom, ktorý môže negatívne ovplyvniť prevádzku siete či akejkoľvek jej časti alebo kvalitu služieb poskytovaných iným účastníkom (napr. používate zariadenie neschválené pre prevádzku v Slovenskej republike).

Právo koncového užívateľa na využívanie koncového zariadenia podľa vlastného výberu 

Koncoví užívatelia majú právo na prístup k informáciám a obsahu a právo šíriť informácie a obsah, využívať a poskytovať aplikácie a služby a využívať koncové zariadenie podľa vlastného výberu, bez ohľadu na umiestnenie koncového užívateľa alebo poskytovateľa, alebo na umiestnenie, pôvod či určenie informácií, obsahu, aplikácie alebo služby prostredníctvom ich služby prístupu k internetu.

Technické špecifikácie ponúkaných rozhraní verejných sietí, na ktoré sa pripájajú koncové zariadenia 

Informácie o technických špecifikáciách ponúkaných rozhraní verejných sietí, na ktoré sa pripájajú koncové zariadenia nájdete tu.