Ako vyzerá elektronická faktúra?

Pripravili sme pre Vás vzorovú elektronickú faktúru, ktorú si môžete stiahnuť po kliku na nasledujúcu linku: Vzorová faktúra UPC

Faktúra je pre prehľadný dokument, rozdelený do niekoľkých častí:

V hornej časti sa nachádzajú základné údaje o faktúre - tu sú uvedené fakturačné údaje o dodávateľovi aj platiteľovi, ako aj dátum vyhotovenia a splatnosti faktúry. Dôležitý je najmä variabilný symbol - číslo zmluvy, ktorý je potrebné uvádzať pri každej platbe, aby ju bolo možné správne identifikovať. Pod základnými údajmi vľavo nájdete kontaktné údaje na Zákaznícku linku a adresu najbližšieho Zákazníckeho strediska.

Najväčšiu časť faktúry zaberá prehľad fakturovaných služieb, ten je rozdelený do niekoľkých skupín:

  • Pravidelné poplatky – táto časť obsahuje pravidelne sa opakujúce služby, ktoré fakturujeme vopred za aktuálne fakturačné obdobie.
  • Jednorazové úpravy po zmene služby – táto časť obsahuje všetky zmeny služieb, ktoré boli vykonané v predošlom fakturačnom období. Fakturujeme iba príslušnú časť mesačnej ceny z predošlého obdobia, t. j. účtované sú teda iba tie dni, počas ktorých boli služby využívané.

Príklad: predpokladajme, že fakturačné obdobie začína 1. dňom v mesiaci. 20. januára boli aktivované služby UPC Digital, vo februárovej faktúre budú medzi jednorazovými úpravami tieto služby s uvedeným obdobím „20.1. – 31.1.“. Fakturovaná suma pomerného násobku mesačnej ceny za službu UPC Digital, t.j. za 12 dní z januára, počas ktorých boli služby využívané. Pri výpočte je prihliadané na počet dní v mesiaci – v tomto prípade ide o január, ktorý má 31 dní.

  • Hovorné – v tejto časti sú k dispozícii vyúčtovania volaní uskutočnených cez službu UPC Telefón. Hovorné je vždy prehľadne rozdelené podľa telefónneho čísla z ktorého bolo volané a volaného smeru (miestne hovory, medzimestské hovory, hovory do mobilných sietí, medzinárodné hovory, ...).
  • Iné poplatky podľa platnej tarify – táto časť obsahuje poplatky za jednorazové služby poskytnuté v predošlom období, napríklad poplatok za zriadenie koncového bodu či aktiváciu služieb a pod.

Na konci každej faktúry je celková sumu fakturovaná za aktuálne obdobie. Tá je súčtom jednotlivých položiek z predošlej časti.

Pod ňou sa môže nachádzať údaj o celkovom zostatku ku dňu vystavenia faktúry. V tejto sume je zahrnutá aktuálna faktúra a všetky predošlé neuhradené pohľadávky prípadne preplatky. Celkový zostatok je zobrazený len ak evidujeme na zákazníckom účte nedoplatok alebo preplatok z predošlých období.

Čísla účtov pre úhradu faktúr

Úhrady za služby UPC je možné vykonávať aj bezhotovostným prevodom. Platby je potrebné poukazovať na jeden z nižšie uvedených účtov v Tatra banke. Účet určený pre úhrady sa nachádza v hlavičke každej faktúry.

IBAN: SK44 1100 0000 0026 2553 0334 (pôvodné číslo účtu 2625530334/1100) - pre platby spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o

Pri úhrade je vždy potrebné uvádzať ako variabilný symbol číslo zmluvy (nie poradové číslo faktúry). Bez správneho variabilného symbolu nie je možné platbu identifikovať a faktúra bude považovaná za neuhradenú.

Splatnosť faktúry

Faktúra je splatná v 15. deň fakturačného obdobia. Najneskôr v tento deň je potrebné, aby bola platba pripísaná na účet UPC. Platba má byť uhradená v plnej výške aj v prípade, že v priebehu fakturačného obdobia prišlo k zmene rozsahu služieb. Rozdiel vzniknutý zmenou bude zohľadnený až v nasledujúcej faktúre. V prípade oneskorenej úhrady za zaslanie upomienky bude účtovaná sankcia podľa platnej tarify.

 

Dátum publikácie: 20.12.2022
Identifikátor: CC0103

 

Amelia
Virtual Assistant
Hello, I am Amelia. How can I help you today? If this is a medical emergency, please call 911 or report to your local emergency room.
toggle chat overlay toggle chat overlay